زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

حکيمى: افغانستان متعهداست تا نيروهاى امنيتى را از منابع خود تمويل نمايد

24 Jan 2016 - 11:44
24 Jan 2016 - 11:44

کابل (پژواک،٤دلو۹۴): حکومت براى جلب کمک هاى جامعۀ جهانى تاکيد کرد که متعهد به تقويت ديموکراسى، حاکميت قانون و احترام به حقوق و تامين امنيت مى باشد.

جلسه نظارت و هماهنگی با سفرای کشورهای کمک کننده (OCB) به رياست وزير ماليه و اشتراک وزرای خارجه و داخله و سرپرست  وزارت دفاع و رياست عمومی امنيت ملی، در ارگ رياست جمهوری امروز برگزارگرديد.

اکليل حکيمى وزيرماليه، دراين نشست از کمک و قربانى هاى جامعه جهانى سپاسگزارى نموده گفت که افغانستان، به تعهداتى که در کنفرانس هاى بين المللى نموده، پابنداست.

وى علاوه نمود: “در کنفرانس شيکاگو در سال٢٠١٢ ما اهداف خود را براى تامين مصارف مالى قواى امنيتى الى ٢٠١٤ تعيين کرديم وميخواهم تکرار کنم که ما اين تعهد را بازهم داريم وحکومت وحدت ملى، پيوسته و مجدداً مسووليت تامين مالى نيروهاى امنيتى خود را برعهده ميگيرد.”

وزير ماليه افزود که افغانستان متعهداست که نيروهاى امنيتى را ازمنابع مالى خود تمويل کند.

حکيمى گفت که امنيت تنها يک نياز نيست، بلکه هرنوع جوانب زندگى مرفه را بهبود مى بخشد، باعث پيشرفت اقتصادى گرديده ودرکنار صحتمندى فزيکى، رفاه را به بار مى آورد.

وزير ماليه تاکيدکردکه افغانستان متعهد به تقويت ديموکراسى، حاکميت قانون و احترام به  حقوق  و تامين امنيت ميباشد.

وى افزود: “افغانستان از بحران اقتصادى سال ٢٠١٤ که انتخابات وانتقال قدرت سياسى صورت ميگيرفت، بيرون شد و شروع به کارهاى بنيادى براى انکشاف اقتصاد خود نمود. اقتصاد افغانستان به کشورهاى کمک کننده استوار بود؛ اما حالا بايد نشان بدهيم که ميتوانيم يک آينده پايدار را ازطريق سکتورزراعتى، صنايع زير زمينى و همسايه هاى دور و نزديک خود بسازيم.”

حکيمى گفت که براى تامين مصارف مالى قواى امنيتى، نياز به منابع قابل توجه است و براى راه حل اين کار، افغانستان متعهداست  که روال رشد عوايد را ادامه بدهد، به همين هدف يک راه موزون بخاطر مبارزه با فساد مالى و تامين رشد پايدار را در پيش گرفته است.

وزير ماليه از افزايش عوايدنيز يادآورى کرد وعلاوه نمود: “ما ميخواهيم شفافيت را در تمام سکتور ها رشدبدهيم تا منابع به شکل درست استفاده شود و نارسايى وجود نداشته باشد.”

وى دربخش ديگر سخنانش گفت که سال گذشته، يکسال دشوار براى نيروهاى امنيتى بودو تلفات ملکى و نظامى در بلندترين سطح قرار داشت .

حکيمى افزود: “درحاليکه شرکاى ما در ساحات انکشافى و امنيتى در١٤ سال گذشته، دستاوردهايى داشته؛ اما افغانستان هنوزهم با مشکلات خطرناک مواجه، دستخوش تروريزم و چالش هاى رو به ظهور داعش و تشويش هاى منطقوى بوده که تاثيربنيادى برامنيت کشورما داشته است.”

بازدیدها: 1

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر