زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

روند توزيع سند ملکيت به منازل غير پلانى آغاز گرديد

1 Oct 2016 - 12:49
1 Oct 2016 - 12:49

کابل (پژواک، ۱۰ ميزان ۹۵): برای نخستين بار روند توزيع سندملکيت قانونى به منازل غيرپلانى درکابل آغاز گرديد و از سوى رييس جمهور  براى شمارى از مالکان منازل غيرپلانى ناحيه اول شهرکابل سند ملکيت توزيع گرديد.

جواد پيکان رييس اداره مستقل اراضی در مراسمى که به همين منظور در ارگ رياست جمهورى برگزارشده بود گفت که صدور سند ملکيت به ساحات غير رسمی شهری به عنوان مرحله اول  توزيع قباله جات می باشد که بر اساس هدايت رييس جمهور صورت مى گيرد.

وی گفت که توزيع سند ملکيت های غير رسمی در اين مرحله رايگان است و  دورنماى برنامه نشان ميدهد که با توزيع شدن سند شرعى به منازل ميليون ها دالر امريکايی به دولت عوايد خواهد داشت.

رييس اداره مستقل اراضی، با بيان اينکه يک تيم دو نفری روزانه ۱۵ خانه را ثبت می کنند گفت که در حال حاضر صدور هر سند ملکيت حدود هشت روز را در بر می گيرد که مصارف آن حدود چهار دالر امريکايی می شود.

وى افزودکه ۸۰ درصد ملکيت ها در دهات و ۷۰ درصد ملکيت ها در شهرها غير رسمی است گفت که اين معضل تاثيرات منفی بالای نظم اجتماعی، رشد اقتصادی، تامين امنيت، فاصله ميان دولت و مردم، بيکاری و عوايد ملی نموده است.

رييس جمهورمحمداشرف غنى که در اين مراسم صحبت ميکرد، نخستين وظيفه يک دولت مسوول را حفاظت مال و جان ملت خوانده گفت: “مال مردم افغانستان که تحت شرايط غير رسمی عرفی و غيره زندگی می کنند مصوون نيست.”

وی، با بيان اينکه شهروندان نگران بودند که آيا بالای خانه های شان سرمايه گذاری کرده می توانند، آيا امروز خانه خود را از خود گفته مى توانند و امروز خانه خود را به فرزندان شان انتقال داده ميتوانند گفت که پس از اين تمام نگرانی در اين راستا حل مى گردد.

رييس جمهورگفت که امروز توزيع سند ملکيت از ساحه خرابات کابل آغاز گرديد و در ادامه اين روند براى تمام منازل غيرپلانى سند ملکيت شرعى داده مى شود.

بازدیدها: 0

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر