زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

در سطح زون کندهار به يک شفاخانه نسايى- ولادى شديداً نياز است

11 Jul 2017 - 14:42
11 Jul 2017 - 14:42

کندهار(پژواک،٢٠سرطان ٩٦): باشندگان و مسوولين صحت عامۀ کندهار مى گويند که دراين ولايت، به سطح زون به يک شفاخانۀ نسايى- ولادى نياز مبرم است.

مسوولين مى گويند که به سبب نبود همچو شفاخانه، در جريان ولادت و امراض ديگر، حيات خانم ها به خطر مواجه مى شود.

داکترمحمد عظيم زمريال سرپرست صحت عامه کندهار درمصاحبه با آژانس خبرى پژواک گفت که در زون هاى ديگر شفاخانه هاى نسايى- ولادى اعمار شده؛ اما بدبختانه درکندهار همچو شفاخانه موجود نيست.

نامبرده علاوه کرد که درحال حاضربخش نسايى- ولادى، صرف درشفاخانۀ ميرويس فعاليت دارد که صرف براى کندهارهم کفايت نمى کند.

به گفتۀ موصوف، شفاخانۀ ميرويس به سطح زون فعاليت دارد که افزون بر بيماران ديگر، مريضان نسايى- ولادى نيزدرآن تداوى مى شوند و به سبب کمبود تسهيلات، خدمات مناسب صحى براى شان عرضه نمى شود.

نامبرده افزود که هر روزافزون برکندهار، صدها بيمار زن ازهلمند، ارزگان، زابل و ولايات ديگر به بخش نسايى – ولادى شفاخانۀ ميرويس مراجعه مى کنند که روند تداوى شان خيلى به مشکل صورت مى گيرد.

زمريال علاوه براين، رقم داکتران زن درکندهار را کم عنوان کرد وگفت که کمبود داکتران اناث دراين ولايت يک مشکل جدى ديگراست.

وى افزود : “درکندهارداکتران اناث خيلى اندک اند که هرگز بسنده نيست، دربخش نسايى ولادى شفاخانۀ ميرويس، درمجموع ١٧ داکتراناث کارمى کنند که دو تن آنها متخصص اند و متباقى درحال اکمال تخصص قرار دارند.”

به حرف وى، بدين ترتيب گفته مى توانيم که دراين جا صرف دو داکترمتخصص اناث اجراى وظايف مى کنند و متباقى بعد ازتکميل کردن ميعاد تخصص، به ولايت هاى ديگر برمى گردند.

اما سرپرست صحت عامه گفت که تا چند سال آينده به کمک فاکولتۀ طب پوهنتون کندهار و پوهنتون هاى خصوصى ديگراين مشکل رفع خواهد شد که درحال حاضر، ده ها قشراناث درآن مصروف فراگيرى تحصيل اند.

نامبرده گفت دربسا شفاخانه ها قابله ها استخدام شده اند، آنها صرف درجريان ولادت با خانم ها کمک کرده مى توانند؛ اما آنها قابليت و اجازۀ  تداوى  بيماران ديگر را ندارند.

وى افزود که بدون شفاخانۀ ولسوالى سپين بولدک، در ولسوالى هاى ديگر داکتران اناث فعاليت ندارند، که اين  وضعيت زندگى خانم ها را با تهديد مواجه کرده است.

به گفتۀ وى، بسا اوقات که خانم ها از ولسوالى ها براى ولادت و تداوى امراض ديگر به شهرکندهار مى آيند، به سبب خراب بودن راه ومشکلات ديگر، زندگى شان را از دست مى دهند.

داکتر زمريال گفت که بربنياد همين مشکلات نيازاست تا يک شفاخانۀ مجهز نسايى- ولادى درکندهاراعمار شود که توسط داکتران و پرسونل اناث، براى زنان دربخش ولادت و عرصه هاى ديگرخدمات صحى ارايه شود.

داکترفرشته باور مسوول بخش نسايى – ولادى شفاخانۀ ميرويس کندهار نيزبه آژانس پژواک گفت که به سبب نبود جاى، امکانات و کمبود پرسونل، با مشکلات متعدد براى زنان درحال زايمان، خدمات صحى عرضه مى شود.

نامبرده گفت که درکندهار براى شفاخانۀ نسايى- ولادى نيازمبرم است که نه تنها دراين ولايت، بلکه به سطح زون خدمات صحى براى قشراناث عرضه شود.

اما به گفتۀ نامبرده، با وجود مشکلات متعدد توانسته  روزانه دربخش نسايى- ولادى شفاخانه ميرويس به ٥٢ مريض زمينۀ ولادت را فراهم سازد، که ازاين جمع  به طوراوسط پنج خانم به عمليات نيازمند مى شوند.

نامبرده ازمرکز تقاضا کرد تا به حقوق خانم ها توجه جدى مبذول نمايد وتسهيلات صحى را براى آنها بيشترفراهم سازد.

خانم رقيه اڅکزى رييس امور زنان کندهارنيز گفت که زنان اين ولايت درکنارحقوق ديگر از خدمات صحى نيز بى بهره اند.

نامبرده به پژواک گفت که دراين جا زنان با خشونت هاى خانوادگى، بى تعليمى و مشکلات ديگرمواجه اند و ازطرف ديگر دربخش صحى نيزکارقابل ملاحظه براى شان صورت نگرفته است.

نامبرده افزود که اکنون هم در پى نبود تسهيلات صحى، ميزان مرگ و مير زنان درجريان ولادت بلند است؛ همچنان خانم هاى زيادى که براى تداوى، از ولسوالى ها به شهرمى روند درمسيرراه جان مى دهند.

نامبرده نيز از دولت مرکزى تقاضا کرد ته خدمات صحى را براى زنان افزايش دهند که موضوع مهم درآن ايجاد شفاخانۀ نسايى ولادى است.

سرينا فيضى عضو شوراى ولايتى کندهار نيز گفت که به سطح زون زنان به بخش نسايى- ولادى شفاخانۀ ميرويس مراجعه مى کنند که داکتران براى شان رسيدگى کرده نمى توانند.

وى گفت که ازطريق شوارى ولايتى آنها نيز از مرکز خواهند خواست تا مانند زون هاى ديگر، دراين جا نيز شفاخانۀ ويژۀ نسايى- ولادى را اعمار نمايد.

قشرنسوان کندهارنيز مى گويند که افزون برعرصه هاى ديگر زندگى، حقوق آنها درعرصه صحت نيزپايمال شده است.

اسما باشندۀ شهرک عينو مينه کندهار گفت ازسال ها بدينسو ميليون ها دالر کمک صورت گرفت؛ اما دراين ولايت براى زنان کدام شفاخانۀ اختصاصى اعمار نشد.

نامبرده به آژانس پژواک گفت زنان کندهارمجبوراند تا در زمان بيمارى خود را نزد داکتران ذکورشفاخانۀ ميرويس معالجه کنند، که اين يک مشکل بزرگ اجتماعى است.

موصوف از ادارۀ مرکزى خواست تا براى قشراناث کندهار شفاخانۀ ويژه اعمار نمايد که درکناربخش نسايى- ولادى، درعرصه هاى ديگر نيزخدمات صحى را توسط داکتران نسوان عرضه نمايد.

درکندهارمجموعاً ٩٧ مرکزصحى فعاليت دارد که ١٤ آن به مصرف شخصى اعمار شده و خدمات موجود در ولسوالى ها بسنده نيست.

دراين جريان، ولسوالى هاى شورآبک و ريگستان، به سبب ناامنى ها و مشکلات ديگر فاقد هرگونه تسهيلات صحى مى باشد.

به اساس معلومات صحت عامۀ کندهار، به شمول شهرکندهار درهمه ولسوالى ها در٩٤ منطقه سهولت هاى صحى وجود ندارد.

آنان ساحات متذکره را به نام مناطق سفيد يادآورى مى کنند، که به گفتۀ آنها به خدمات صحى جدى درآن نياز است و افزون بر وزارت، از ادارات کمک کننده تقاضا دارند تا دراين مناطق سرمايه گذارى کنند و تحت پوشش صحى قرار دهند.

بازدیدها: 1

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر