زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

برف باری دربامیان وميدان وردک خساراتى بدنبال داشته است

21 May 2018 - 12:14
21 May 2018 - 12:14

باميان(پژواک،٣١ثور٩٧): برف بارى درچهارولسوالى وبرخى ساحات مرکزولايت باميان وسه ولسوالى ميدان وردک دردو روزگذشته ٢٠٠منزل مسکونى ويکهزارجريب زمين زراعتى را آسيب رسانيده است .

محمد رضا رفعت رئیس ادارۀ مبارزه با حوادث دربامیان به آژانس خبرى پژواک گفت که برف بارى ها وسيلاب هاى اخير درچهار ولسوالى اين ولايت سردرختى وکشت وکاردهاقين را آسيب رسانيده است.

منبع با ذکر اينکه حدود يکصد راس مواشى نيزازاثرسردى هوا تلف شده اند ،افزود که هياتى ازسوى اين اداره به محلات اسيب ديده اعزام شده اند تا ميزان خسارات را بررسى نمايند .

وی، درحاليکه برف بارى دردو روز گذشته دربخش های از ولسوالی های پنجاب،یکاولنگ،کهمرد ،سیغان وبرخى نقاط مرکز بامیان را بى وقت خواند، افزود که اندازه برفبارى ها از ۵ الی ۱۰ سانتی متر بوده است.

افزون برآن وى گفت که ريزش باران شديد درولسوالی هاى کهمرد وسیغان به کشت وزراعت آسیب زياد رسانيده است .

محمد حسن ازساکنان ولسوالی  پنجاب به پژواک گفت که برف باری دو روز گذشته در ولسوالى پنجاب زمین ها وکشت زار ها را سفید پوش کرده وهمه سبزیجات را سرما زده است.

وی افزود پس از گرم شدن هوا کشت زارها دوباره رُشد نخواهد کرد ودهاقین مجبورند دوباره زمین های شان را بکارند.

ازسوى منابع محلى در ولايت ميدان وردک ازبرف بارى در ولسوالى هاى بهسود١، بهسود٢ ودایمیردادآن ولايت خبردادند.

حسین علی بلیغ عضوشورای ولایتی میدان وردک به پژواک گفت که درولسوالى بهسود حدود ٢٠ سانتى برف باريده وحتی دریوران در کوتل حاجیگگ مجبور به بستن چین درواسطه هاى شان شده است.

وی همچنان افزود که اين برف بارى هاى دربخش های از ولسوالی های دایمیرداد، بهسود ۱وبهسود ۲   خسارات زیادی به دهاقین وارد نموده وکشت وزرع آنان را خراب کرده است.

بازدیدها: 0

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر