زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

نظارت ونتلاتورها: در میدان وردک دو ونتلاتور بیش از یک میلیون افغانی بالاتر از نرخ خریداری شده است

12 Jul 2020 - 16:51
12 Jul 2020 - 16:51

کابل(پژواک، ۲۲سرطان ۹۹): یافته های پژواک نشان میدهد که وسایل طبی برای مبارزه با ویروس کرونا به شمول ونتلاتورها و مواد خوراکی در مجموع حدود۲.۳ میلیون افغانی بالاتر از نرخ بازار خریداری شده است.

در این وسایل، دو ونتلاتور، شش قلم وسایل طبی دیگر و پنج قلم مواد خوارکی شامل می باشند.

داکتر عصمت الله عاصم عضو شورای ولایتی میدان  وردک به آژانس خبری پژواک گفت که کمیته ولایتی مبارزه با ویروس کرونا، وسایل طبی را به قیمت گزاف و بدون هماهنگی با کمیته صحت شورای ولایتی خریداری نموده و برخی از این وسایل مستعمل بوده است.

وی می گوید که او نرخ مواد خریداری شده از سوی کمیتهولایتی مبارزه با ویروس کرونا را از بازار گرفته است و نشان می دهد که در خرید آن غبن شده است.

اوکاپیاسنادی وسایل خریداری شده توسط کمیته مبارزه به ویروس کرونا از شرکت شاکر احمدزی و همچنان اسناد نرخ خرید از شرکتهایآسیا فارماوصحت اندیشهرا به پژواک داده است.

وینتلاتورها

بر اساس این اسناد، کمیته مبارزه با کرونای این ولایت، یک پایه وینتلاتور را به۱۵۴۰۰۰۰ افغانی خریداری کرده است، در حالیکه شرکت آسیا فارما۱۱۴۷۵۰۰ افغانی و  شرکت صحت اندیشه۹۲۲۷۲۰۰  افغانی نرخ داده است.

با توجه به حد میانگین نرخ داده شده از سوی شرکت های آسیا فارما و صحت اندیشه، ونتلاتورهای یاد شده بیش از یک میلیون افغانی بالاتر از نرخ بازار خریداری شده است.

عاصم میگوید:” ما به بازار رفتیم و علاوه بر دیگر وسایل طبی، قیمت فروش ونتلاتورها را نیز معلوم کردیم، البته قیمت فروش همان مادل ونتلاتورها را در بازار گرفتیم که از سوی ریاست صحت عامه خریداری شده است… که از دور  فساد و غبین در آن دیده می شود.”

بر اساس معلومات ریاست صحت عامه ولایت میدان وردک، در این ولایت پنج وینتلاتور موجود بوده و همه فعال می باشند، به استثنای یک ونتلاتور که پایپ آن سراغ شده است.

منبع می افزاید که از جمع این پنج ونتلاتور،دو پایه آن از زمان قبل از شیوع ویروس کرونا بوده سازمان جهانی صحت (WHO) به کمیته سویدن کمک کرده بود و کمیته سویدن آنرا به شفاخانه این ولایت داده است.

به گفته این منبع، سه ونتلاتور دیگر از پول اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا در این ولایت خریداری شده است که یکی آز آنها برای اطفال بوده و دو پایه دیگر برای بزرگسالان می باشند.

شش قلم وسایل دیگر

با در نظرداشت قیمت خرید این قلم مواد از سوی کمیته مبارزه با ویروس کرونا در این ولایت و همچنان حد اوسط قیمت های داده شده از سوی شرکت های آسیافارما و صحت اندیشه، گفته می توانیم که در کُل این شش قلم مواد نیز بیش از ۹۰۰ هزار افغانی بلندتر از قیمت بازار خریداری شده است.

بر اساس سندها، کمیته ولایتی مبارزه با ویروس کرونای میدان وردک، یک تخت را ۲۴۰۰۰افغانی، یک مایکرولب ۲۶۰۰۰۰افغانی، یک ستبلایزر ۲۰۰۰۰ افغانی ، یک دستگاه التراسوند ۳۰۱۴۵۵افغانی، یک پایه ماشین ایکسری ۸۹۹۱۶۰افغانی و یک مایکروسکوپ طبی را ۱۵۵۹۰۰افغانی خریدادری کرده است.

اما حد اوسط نرخ داده شده از سوی شرکت های آسیافارما و صحت اندیشه نشان میدهد که  یک تخت به ۲۳۳۵۸ افغانی، یک مایکرولب به ۱۵۶۸۵۰افغانی، یک ستبلایزر به ۱۸۶۵۰افغانی، یک پایه دستگاه التراسوند به ۱۹۱۰۰۰افغانی، یک پایه دستگاه ایکسری به ۶۵۲۲۰۰ افغانی و یک پایه مایکروسکوب ۷۸۴۲۰افغانی در بازار خریداری شده می تواند.

عصمت الله عاصم میگوید که کیفیت تخت های خریدرای شدهاز سویکمیته ولایتی مبارزه با ویروس کرونا بسیار پایین بوده  و کیفیت تخت هایی که وی در بازار نرخ گیری کرده است، نسبت به تخت های خریداری شده بلند می باشد.

وی می گوید، از جمله دو پایه دستگاه التراسوند خریداری شده، یک پایه مستعمل استو همچنان از جمله چهار پایه دستگاه ستبلایزر، دو پایه مستعمل و دست دوم می باشند.

به گفته وی، «خبر بسیار درد آور» این است که تا اکنون از این وسایل استفاده نشده و حساب های آن نیز تصفیه نگردیده است.

داکتر محمد سالم اصغر خیل رییس صحت عامه میدان ورددر مورد خرید این وسایل به قیمتهای بلند گفت:” قبول دارم که بعضی از این وسایل به قیمت بلند خریداری شده است، این کار دو دلیل دارد؛اول این که در آن زمان وضعیت اضطراری بود، بازار ثبات نداشت و قیمت همه وسایل طبی بلند رفته بود و دلیل دوم این است موادی که به شکل فردی خریداری میشود، با موادی که بر اساس پروسیجرهای دولتی خریداری میشود، فرق می کند، چون در پروسیجرهای دولتی تکس های مختلف شامل است که باید پرداخت شود.”

وی میگوید” همه وسایلبا ویژه گی هایی خریداری شده که ما به آنان گفته بودیم، من از کیفیت، اصلی بودن و خوب بودن آن ضمانت میکنیم، چون این وسایل برای ریاست ما خریداری شده است و مردم باید از آن استفاده کند.”

اما وی می افزاید که این وسایل از سوی کمیته ولایتی مبارزه با ویروس کرونا خریداری شده است که ریاست صحت عامه یک عضو آن می باشد و چگونگی قیمت های آن مربوط همین کمیته میشود.

به گفته او تنهادستگاه التراسوند مستعمل معلوم می شد که آن را تبدیل کرد و دیگر هیچ چیزی مستعمل خریداری نشده است.

اصغرخیل در مورد تخت ها گفت:” تختها تنها نیست، دو دوشک، بالشت، روی جایی، یک الماری کوچک و یک پایه برای بندکردن سیروم همراه با تخت ها موجود است، تخت ها را ده بار رد کردم، بعد به آنان یک نمونه دادم که باید مطابق آن باشد، آنها تختها را مطابق با همان نمونه آوردند و قبول شد.”

قیمت های بلند مواد خوراکی

معلومات نشان میدهد که پنج قلم مواد خوارکی نیز از قیمت فروش بازار در مجموع حدود ۴۱۷هزار افغانی بالاتر از نرخ بازار خریداری شده است.

سند نشان میدهد که در این ولایت برای کمک با خانواده های افراد مبتلا به ویروس کرونا، حدود یک هزار بوری آرد، یک بوری به ۱۸۵۰ افغانی، هزار بوری برنج، یک بوری به ۲۳۰۰ افغانی، یک هزار بوتلپنج لیتره روغن، یک بوتلبه ۷۰۰ افغانی،  پنجصد سیر بوره، یک سیر به۳۶۰ افغانی و هزار کیلوچای سبز، یک کیلو به ۳۴۰ افغانی خریداری شده است.

اما گزارشاقتصادی پژواک نشان می دهد که درماه حمل سال روان در بازار قیمت فروش یک بوجی آرد۱۹۰۰ افغانی،  یک بوجی برنج ۲۲۰۰افغانی، پنج لیتر روغن ۴۰۶ افغانی، یک سیر بوره ۲۹۳افغانی و یک کیلو چای سبز ۳۰۰ افغانی  بوده است.

عاصم عضو شورای ولایتی میدان وردک نیز میگوید که در خریداری این مواد اختلاس شده است.

وی می افزاید:” به طور مثال پنج لیتر روغن مایع به ۷۰۰ افغانی خریداری شده، این در حالی است که در آن زمان در بازار به طور پرچون هر بوتل پنج لیتره به ۴۰۰ تا ۴۵۰ افغانی فروخته میشد، در حالیکه این یک هزار بوتل به طور عمده خریداری شده است.”

وی می افزاید:” زمانیکه ما با مسوولان در مورد کیفیت و قیمت مواد خوراکی صحبت کردیم، بعد از بسیار بحث ها آنها گفتند که برای ۵۰ خانواده به ارزش ۳۰۰ هزار افغانی مواد خوارکی دیگر خریداری خواهد کرد.”

اجمل ستانکزی یک تن از فعالان مدنی در این مورد میگوید:” چند نفر محدود باهم شریک شده اند و دزدی می کنند، متاسفانه در ولایت ما کسی نیست که از مسئولان دزد پرسان کند که کدام مواد را به مشوره چه کسی و تحت نظارت کی ها خریداری کرده اند.”

وی از مردم میدان ورد میخواهد که حق خود را از “چنگ ظالمان بیرون کند.”

او از حکومت نیز میخواهد که از مسئولان ولایت میدان وردک در مورد خریداری مواد به قیمت بلخت بازجویی کند و این موضوع را به شکل جدی بررسی نماید.

رییس صحت عامه میدان وردک میگوید که موضوع خریداری مواد خوراکی مربوط وی نمیشود، زیرا اوعضویت  کمیته خریداری مواد خوراکی را ندارد.

پژواک تلاش کرد که در مورد خریداری به قیمت بلند این وسایل طبی و خوراکی با سخنگوی والی این ولایت صحبت کند، اما او به تماس تلفونی پاسخ نداد. همچنان تماس ما بارییس کمیته مبارزه با کرونا این ولایت برقرار نشد.

گزارش هفتم پژواک در مود نظارت از ونتلاتورها

بازدیدها: 0

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر