زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

در خرید اجناس برای مرکز کرونای غزنی بیش از ۲،۶ میلیون افغانی اختلاس شده است

1 Nov 2021 - 15:08
1 Nov 2021 - 15:08

غزني (پژواک، ١٠ عقرب ۱۴۰۰): یافته های پژواک نشان می دهد که برای مرکز تداوی کرونا در غزنی شماری ماشین های طبی، ادویه و سایر تجهیزات به قیمت بسیار بالا خریداری شده است که در مجموع با قمیت اصلی آن ۲ میلیون  و ۶۵۴ هزار و ۵۰۲ افغانی تفاوت دارد.

مرض کرونا، سال گذشته در کشور سرایت کرد و حکومت برای جلوگیری از آن برای هر ولایت بودجه اختصاص کرد که برای ولایت غزنی نیز ۶۰ میلیون افغانی منظور شد.

به گفتۀ مقامات حکومت گذشته در غزنی، از این پول ۲۰ میلیون آن هزینه شده است و باقیمانده ۴۰ میلیون دیگر به حساب دولت تحویل گردیده است.

آنها می گویند، از جمله پول مصرف شدۀ بیست میلیون افغانی، بیش از ۴،۵ میلیون آن به خریداری ماشین آلات طبی و تجهیزات برای مرکز کرونای این ولایت هزینه شده است.

پژواک سناد اجناس خریداری شده را بدست آورده و نرخ آن با قیمت بازار ارزیابی کرده است.

تفاوت قمیت مواد خریداری شده با نرخ بازار.

برای مرکز کرونای غزنی از سوی کمیتۀ مؤظف شده به ارزش ۴ میلیون و ۵۵۶ هزار و ۲۱۲ افغانی، ۴۲ قلم مواد مختلف که شامل وسایل طبی، ماشین آلات مختلف و تجهیزا می باشد، خریداری شده است.

در نتیجۀ ارزیابی های پژواک مشخص شد که اکثریت اجناس خریداری شده از قیمت اصلی آن دو برابر خریداری شده است.

در مجموع در خرید اقلام یاد شده ۴ میلیون ۵۵۶ هزار و ۲۱۲ افغانی هزینه شده است، در حالی که نرخ مجموعی آن در بازار یک میلیون و ۹۰۱ هزار و ۷۱۰ افغانی می شود.

به این ترتیب در خریداری این اجناس ۲ میلیون ۶۵۴ هزار و ۵۰۲ افغانی حیف و میل شده است.

تفاوت قیمت ها نرخ مجموعی در بازار نرخ یک واحد در بازار مجموعی خریداری نرخ یک واحد اقلام خریداری شده شماره نام جنس شماره
۷۳۶۸۰ ۱۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ۲۲۳۶۸۰ ۲۲۳۶۸۰ ۱ MEDANIC CBC Machin ۱
۱۸۷۶۸۰ ۱۷۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰ ۳۵۷۶۸۰ ۳۵۷۶۸۰ ۱ CBC Machine ۲
۹۸۲۲۵ ۲۸۰۰۰ ۲۸۰۰۰ ۱۲۶۲۲۵ ۱۲۶۲۲۵ ۱ ECG Machin ۳
۲۰۸۱۸۴ ۱۲۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۳۲۸۱۸۴ ۱۶۴۰۹۲ ۲ Cardiac Monitor ۴
۱۶۹۶۸ ۱۰۸۰۰ ۱۸۰۰ ۲۷۷۶۸ ۴۶۲۸ ۶ Pulse Oximeter Finger ۵
۵۲۰۰۰ ۳۴۰۰۰ ۱۷۰ ۸۶۰۰۰ ۴۳۰ ۲۰۰ طبي پېش بند ۶
۶۰۰۰ ۶۰۰۰ ۲۰۰ ۱۲۰۰۰ ۴۰۰ ۳۰ چپنه ۷
۳۷۰۰ ۳۳۰۰ ۳۳۰ ۷۰۰۰ ۷۰۰ ۱۰ لباس داکتران ۸
۴۵۰۰ ۲۵۰۰ ۲۵۰ ۷۰۰۰ ۷۰۰ ۱۰ لباس خدماتی ۹
۴۳۰۰ ۲۳۰۰ ۲۳۰ ۶۶۰۰ ۶۶۰ ۱۰ Gloves Examination ۱۰
۳۱۰۰۰ ۳۹۰۰۰ ۳۹۰ ۷۰۰۰۰ ۷۰۰ ۱۰۰ PPE Kit ۱۱
۲۲۰۰۰ ۲۶۰۰۰ ۱۳۰۰۰ ۴۸۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۲ Syringe Pump ۱۲
۶۶۶ ۲۷۰۰ ۲۷۰۰ ۳۳۶۶ ۳۳۶۶ ۱ Pediatric Scale ۱۳
۴۲۵۸۸ ۲۸۰۰۰ ۲۰۰۰ ۷۰۵۸۸ ۵۰۴۲ ۱۴ Sphygmomanometer with Stethoscope ۱۴
۱۴۴۷ ۱۷۵۰ ۱۷۵۰ ۳۱۹۷ ۳۱۹۷ ۱ Negate scope ۱۵
۲۰۰۰۰ ۷۰۰۰ ۳۵۰۰ ۲۷۰۰۰ ۱۳۵۰۰ ۲ Sphygmomanometer with Stand ۱۶
۱۱۶۱۰ ۱۷۰۰۰ ۸۵۰۰ ۲۸۶۱۰ ۱۴۳۰۵ ۲ Suction Machine ۱۷
۲۵۰۰ ۳۵۰۰ ۳۵۰۰ ۶۰۰۰ ۶۰۰۰ ۱ Centrifuge EBA-200 ۱۸
۴۱۰۰۰ ۷۰۰۰ ۷۰۰۰ ۴۸۰۰۰ ۴۸۰۰۰ ۱ Hematocrit centrifuge ۱۹
۱۰۸۰ ۱۸۰۰ ۱۵۰ ۲۸۸۰ ۲۴۰ ۱۲ Small Tube Rack ۲۰
۹۵۰۰۰ ۱۸۵۰۰۰ ۱۸۵۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰ ۱ Micro Lab 300 Merck ۲۱
۱۶۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۶۰۰۰ ۲۸۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۲ Bed for Blood Collection ۲۲
۶۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۲۰۰ ۱۸۰۰۰ ۱۸۰۰ ۱۰ Micropipette 10-100 micron ۲۳
۶۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۲۰۰ ۱۸۰۰۰ ۱۸۰۰ ۱۰ Micropipette 100-100 micron ۲۴
۳۷۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۴۹۵۰۰۰ ۴۹۵۰۰۰ ۱ Blood Gas Analyzer ۲۵
۸۵۰۰۰ ۸۵۰۰۰ ۸۵۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰ ۱ Chroma 2 Machine ۲۶
۲۱۰۰۰ ۱۱۵۰۰ ۲۳۰۰ ۳۲۵۰۰ ۶۵۰۰ ۵ Wheel Chair ۲۷
۲۴۸۰۰ ۳۰۴۰۰ ۳۸۰۰ ۵۵۲۰۰ ۶۹۰۰ ۸ چپرکت ۲۸
۲۹۷۰۰ ۶۹۳۰۰ ۶۳۰۰ ۹۹۰۰۰ ۹۰۰۰ ۱۱ Emergency Stretcher ۲۹
۹۰۲۰۰ ۹۸۴۰۰ ۱۲۰۰ ۱۸۸۶۰۰ ۲۳۰۰ ۸۲ IV Stand ۳۰
۱۵۸۰۰ ۶۰۰۰ ۳۰۰۰ ۲۱۸۰۰ ۱۰۹۰۰ ۲ کثافت دانی ۳۱
۴۳۹۸ ۵۷۰۰ ۱۹۰۰ ۱۰۰۹۸ ۳۳۶۶ ۳ تذکرۀ دستی ۳۲
۱۲۷۴۰ ۱۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۲۷۷۴۰ ۲۷۷۴۰ ۱ ستریلایزر برقی ۳۳
۵۰۴۰۰۰ ۱۴۴۰۰۰ ۱۲۰۰ ۶۴۸۰۰۰ ۵۴۰۰ ۱۲۰ پایۀ فلزی سیروم ۳۴
۱۹۲۰۰۰ ۸۴۰۰۰ ۷۰۰ ۲۷۶۰۰۰ ۲۳۰۰ ۱۲۰ دوشک و پشتی ۳۵
۱۲۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۱۰۰ ۳۶۰۰۰ ۱۵۰ ۲۴۰ روجايی ۳۶
۴۸۶۰۰ ۱۴۵۸۰۰ ۴۵۰ ۱۹۴۴۰۰ ۶۰۰ ۳۲۴ Trocar Thoracic with chest tube 30ch ۳۷
۸۹۴۹۶ ۶۷۳۲۰ ۱۷۰ ۱۵۶۸۱۶ ۳۹۶ ۳۹۶ Syringe insulin ice ۳۸
۲۷۳۰۰ ۵۴۰۰ ۱۸۰۰ ۳۲۷۰۰ ۱۰۹۰۰ ۳ Trash Trolley ۳۹
۶۶۶۰ ۲۷۰۰۰ ۲۷۰۰ ۳۳۶۶۰ ۳۳۶۶ ۱۰ Foldable Stretcher ۴۰
۱۲۳۰۰۰ ۷۵۰۰۰ ۲۵۰ ۱۹۸۰۰۰ ۶۶۰ ۳۰۰ Gloves latex powdered single use sterile pair size 7.5 ۴۱
۳۶۴۸۰ ۳۸۴۰ ۴۰ ۴۰۳۲۰ ۴۲۰ ۹۶ Blood set ۴۲
۴۲۰۰ ۲۴۰۰ ۶۰ ۶۶۰۰ ۱۶۵ ۴۰ مایع سفید کننده ۴۲
تفاوت قیمت های در اقلام خریداری شده قیمت مجموعی تمام مواد در بازار قیمت مجموعی به افغانی
۲۶۵۴۵۰۲ ۱۹۰۱۷۱۰ ۴۵۵۶۲۱۲

 

مسئول یک شرکت وسایل و تجهیزات طبی در غزنی که نخواست نامش فاش شود، به آژانس خبری پژواک گفت، در گذشته قیمت اقلام یادشده از این هم کمتر بود.

وی افزود: “ما نرخ های امروز به شما دادیم، در حال که قیمت این اقلام در گذشته از این هم کمتر بود، اکنون که در کشور تغییر آمده است، راه ها مسدود شده و نرخ دالر در برابر افغانی بیشتر شده است، نرخ مواد هم افزایش یافته است.”

با فساد کنندگان باید برخورد قانونی صورت گیرد

باشندگان غزنی می گویند، مقامات اسبق این ولایت در حالی در خرید تجهیزات برای مرکز کرونا فساد کرده اند که به دلیل شیوع بیماری کرونا، زندگی مردم با خطر مواجه بود.

وی گفت، مردم انتظار داشتند که بودجه اختصاص داده شده برای غزنی به طور شفاف برای مبارزه با کرونا هزینه شود؛ اما مقامات در این بخش هم فسار گسترده را انجام داد.

نعمت الله یکتن از باشندگان شهر غزنی به آژانس خبری پژواک گفت که مقامات با فساد مالی و اختلاس از بودجه اختصاص داده شده برای مبارزه با ویروس کرونا، با زندگی مردم بازی کرده اند.

او می گوید، اکنون که حکومت جدید آمده است، مقامات سابق که در بودجۀ اختصاص شده برای مبارزه با کرونا فساد کرده اند، باید به پنجۀ قانون سپرده شوند.

نورالحق یکی از باشندگان دیگر غزنی به پژواک گفت که حکومت کنونی باید تمام موارد فساد را که در دوره حکومت قبلی صورت گرفته است، بررسی کند.

به گفتۀ او، در هر ادارۀ غزنی فساد گسترده انجام شده است که ثبوت های آن در آن زمان در شبکه های اجتماعی نیز به اشتراک گذاشته شده بود.

نامبرده افزود: “مقامات حکومت جدید باید در برابر مفسدین حکومت قبلی اقدام کنند، زیرا که بسیاری از آنها هنوز در اداره ها باقی مانده اند.”

واکنش مقامات

مولوی محمد حنیف مصباح رییس صحت عامه غزنی به آژانس خبری پژواک گفت، حکومت در نظر دارد تا مقامات و کارمندان حکومت قبلی را که در فساد اداری و مالی دست داشتند و حق مردم را تلف کردند، حساب کنند.

او گفت: “من قبول دارم که در حکومت گذشته نه تنها در بخش صحی، بلکه در بسیاری از بخشهای  دیگر نیز فساد گسترده صورت گرفته است؛ اما ما همه این موارد را بررسی خواهیم کرد و با مفسدین برخورد قانونی خواهیم کرد.”

او همچنین یک کاپی اسناد اختلاس در خرید وسایل مرکز کرونا غزنی از پژواک با خود گرفت و خاطرنشان کرد که این اسناد را با ادارۀ مرکزی نیز در میان گذاشته و تحقیقات را آغاز خواهند کرد.

او اطمینان داد که نتایج تحقیقات خود را با رسانه ها نیز در اشتراک خواهد گذاشت.

قابل ذکر است که ماه گذشته نیز پژواک بخشی از اسناد فساد مالی در ریاست معارف ولایت غزنی بدست آورده بود، که به اساس آن از سوی این ریاست کمپیوترهای ۲۸ هزار افغانی را به ۴۰هزار افغانی خریداری کرده بود.

پژواک، به همکاری مالی دنمارک و برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP)، این گزارش را تهیه کرده است.

Views: 211

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر
خروج از نسخه موبایل