زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

در ولایات جوزجان و هرات برای ریاست شهرسازی و اراضى دو- دو رئیس تعیین شده است

20 Feb 2021 - 09:03
20 Feb 2021 - 09:03

کابل (پژواک،۲ حوت ۹۹): ادغام وزارت شهرسازی و ادارۀ اراضى، سبب مشکلات در ولایات هرات و جوزجان شده و برای ریاست های شهرسازی و اراضى این ولایات دو- دو رئیس مقرر شده است.

بر اساس گزارشات، محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، طی یک فرمان در ماه قوس سال ۱۳۹۷ ادارۀ اراضى را با وزارت شهرسازی مدغم کرد و پس از آن این دو اداره به نام “وزارت شهرسازی و اراضى” فعالیت میکند.

وزارت شهرسازی و اراضى میگوید که تاهنوز کارهای ادغام این دو اداره تکمیل نشده بود؛ اما در حال حاضر به تاریخ ششم ماه قوس سال جاری، تشکیل جدید منظور گردیده است و بر اساس آن کارهای مربوطه تتظیم خواهد شد.

این امور در دو ولایت مشکلات را به وجود آورده است.

کاپی مکتوب شماره ۱۱۷۳۳۳ وزارت شهرسازی و اراضى که به تاریخ ۳۰ ماه جدی امسال صادر شده، نشان میدهد که احمد ایرکین امینی (رئیس پیشین شهرسازی و مسکن) به صفت رئیس شهرسازی و اراضى این ولایت مقرر شده است.

اما کاپی مکتوب شمارۀ ۱۲۲۹۰۲ مورخ ۱۲ ماه دلو این وزارت، نشان میدهد که خیرالله کریمی (رئیس اراضى زمین ولایت جوزجان) نیز به حیث رئیس شهرسازی و اراضى مقرر شده است.

احمد ایرکین امینی به آژانس خبری پژواک گفت که از پنج سال بدینسو، در ادارۀ ذکرشده به حیث رئیس شهرسازی ایفای وظیفه میکرد و مقامات فیصله کردند که بخاطر به پیش بردن امور به کسی اولویت داده شود، که در این اداره بیشتر کار کرده باشد.

وی افزود: “به این اساس از وزارت مکتوب مقرری را به دست آوردم و به وظیفۀ خود ادامه دادم؛ اما ۱۲ روز پس یک تن دیگر به نام خیرالله کریمی نیز از وزارت مکتوب مقرری خود را آورد.”

خیرالله کریمی گفت که طی سال ۱۳۹۷، از طریق رقابت آزاد به ریاست ادارۀ اراضى ولایت جوزجان راه یافته بود و مقرری کنونی وی نیز بر اساس فیصلۀ مقامات وزارت صورت گرفته است.

وی با بيان انيکه در حال حاضر امور مربوطۀ ریاست شهرسازی و اراضى را به پیش میبرد، گفت: “با رئیس قبلی هیچ مشکل ندارم، من تنها فیصلۀ وزارت را عملی کردم.”

همچنان مکتوب شماره ۲۷۵ مورخ ۱۳ ماه قوس سال جاری وزارت شهرسازی و اراضى، نشان میدهد که فریدون سروری رئیس شهرسازی و مسکن، به حیث رئیس شهرسازی و اراضى این ولایت مقرر شده است.

اما این وزارت، مکتوب شماره ۲۹۵ را به تاریخ ۲۰ ماه قوس، به مقام ولایت هرات ارسال کرده و در آن آمده است که حارث اخترزاده رئیس برحال این اداره، از طریق رقابت آزاد به حیث رئیس ادارۀ اراضى مقرر شده بود، این وزارت در تشکیل سال ۱۳۹۹ بست ریاست شهرسازی و اراضى را نیز در نظر گرفته است، بر این اساس که (سروری و اخترزاده) از طریق رقابت آزاد مقرر شده اند؛ بخاطر عدم تاخیر در امور هر دو رئیس ذکر شده، تا مقرری تازه به وظایف شان ادامه دهند.

اما وزارت فوق، در تاریخ ۲۳ماه قوس سال جاری، یک مکتوب دیگر را به هرات فرستاده، در این مکتوب آمده است: “در مورد مقرری دو رئیس برای ریاست شهرسازی و اراضى هرات و مکتوب شماره ۳۹۴/۱۳۳ مورخ ۲۰ ماه جدی سال ۱۳۹۹ نگاشته می شود که وزارت لازم می بیند که تا فیصلۀ دیگر، موارد مکتوب ذکرشده، بی اعتبار و غیر قابل تطبیق است.”

فریدون سروری رئیس شهرسازی ولایت هرات به پژواک گفت که وی بر اساس تشکیل جدید وزارت برای این ریاست تعیین شده است.

وی افزود که اگر حارث اخترزاده نیز برای این بست گماشته شده باشد؛ ممکن بر اساس تشکیل در این بست در ولایت دیگر مقرر شود.

حارث اخترزاده نیز  گفت که وزارت تصمیم دارد که وی را در بست ریاست در ولایت دیگر مقرر نماید و در حال حاضر، کارهای ریاست شهرسازی و اراضى، از سوی سروری به پیش برده می شود.

حشمت الله ناصری سخنگوی وزارت شهرسازی، پرسش های آژانس خبری در مورد مشکل اداری ذکرشده در ولایات هرات و جوزجان را پاسخ نداد؛ اما گفت که پس از ادغام ادارۀ پیشین اراضى با وزارت شهرسازی، تشکیل کنونی وزارت شهرسازی و اراضى از سوی ریاست جمهوری منظور گردیده است.

وی افزود: “بر اساس مصوبۀ کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، رئیسان ولایتی که بر اساس رقابت آزاد مقرر شده و در ولایات ایفای وظیفه نموده اند، در بست های مربوطه به صفت رئیسان مقرر شده اند و رئیسان متباقی، محدود در بست های مشابه در مرکز و ولایات، در بست های مشابه مقرر خواهند شد.”

بازدیدها: 98

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر