زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

توسعۀ اﻗﺗﺻﺎدی و اﺷﺗﻐﺎل‎زاﯾﯽ ﭘﺎﯾدار
توسعۀ اﻗﺗﺻﺎدی و اﺷﺗﻐﺎل‎زاﯾﯽ ﭘﺎﯾدار

ﻣوﺿوع: طرح اﻗﺗﺻﺎدی

نویسنده: حیات‌الله احمدزی

توسعه اﻗﺗﺻﺎدی: ﻋﺑﺎرت از رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی ھﻣراه ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾرات نبیادی در اﻗﺗﺻﺎد و اﻓزاﯾش ظرﻓﯾت‌ھﺎی  ﺗوﻟﯾدی اﻋم از ظرﻓﯾت‌ھﺎی ﻓزﯾﮑﯽ، اﻧﺳﺎﻧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در توسعۀ اﻗﺗﺻﺎدی میﺑﺎﺷد.

اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮏ کشور ﻋﻘب‎ﻣﺎنده و در ﺣﺎل ﺟﻧﮓ ﺑوده که بیشتر فیصدی ﻧﻔوس ﮐﺷور از ﺣﻖ تحصیل محروم اﻧد و آن‎عده از اﻓراد که تحصیل کرده‌اند، بناﺑر ﻋدم ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺟذب ﺗﻣﺎم اﻓراد در ادارات دوﻟﺗﯽ و ﮐﻣﺑود ﺳرﻣﺎﯾه‌ﮔذاری‌ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ، بی‎کار میﺑﺎﺷﻧد، که این ﺧود ﯾﮏ اﻧﮕﯾزۀ ﺳﯾﺎه را در ﺑراﺑر ﺗﺣﺻﯾل در اذھﺎن ﻧﺳل‌ ھﺎی آﯾﻧده بهﺑﺎر ﻣﯽ‎آورد.

ﻣﺗﺎﺳﻔﺎنه اﮐﺛراً ﺳرﻣﺎیه‌داران ﺑﺎ ﻋدم اﻧﮕﯾزه، ﭘﻼن ﺳرﻣﺎﯾﮫ‎ﮔذاری و ﻋدم ﭘذﯾرش ﺧطر ﺳرﻣﺎﯾﮫ‎ﮔذاری، در ﻗدم اول ﺳرﻣﺎﯾه‌ﮔذاری نه‎ﻧﻣوده و ﺳرﻣﺎﯾه‌ھﺎ را از ﺟرﯾﺎن اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﯾرون و راﮐد میﻧﻣﺎﯾﻧد و در ﻗدم ﺑﻌد اﮔر ﺑﺧواھند ﺳرﻣﺎﯾه‌ﮔذاری ھم ﻧﻣﺎﯾند، به اﻧﺗﻘﺎل ﺳرﻣﺎﯾه‌ھﺎی ﺷﺎن بهﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﻣﯽ‎اﻧدﯾﺷﻧد. اﮔر ﻓرﺿﺎً ﺳرﻣﺎﯾه‌ﮔذاری ھم ﻧﻣﺎﯾﻧد، ﺗوﻟﯾدی ﻧﺑوده، ﻓﻘط ﺳرﻣﺎﯾه‌ھﺎی ﺧود را در ﺑﺧش‌های ﺧرﯾد ﻣوﺗر و ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺗن دوﮐﺎﮐﯾن ﻣﺻرف ﻣﯽ‎ﻧﻣﺎﯾﻧد که ھر دو ﻧوع ﺳرﻣﺎیه‌‎ﮔذاری در ﭘﯾﺷرﻓت اﻗﺗﺻﺎدی و ﺑه ﺟرﯾﺎن درآوردن ﭼرخۀ اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷور ﭼﻧدان روﻟﯽ ﻧداﺷته، ﻓﻘط میﺗواﻧد ﭼﻧد ﻧﻔر ﻣﺣدود را ﻣﺷﻐول ﻧﻣﺎﯾند و ﺑس که ﺧود  زﻧﮓ ﺧطر ﺑه اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷور اﺳت.

ﻣﺷﮑﻼت:

ﻣﯾﺎﯾﯾم روی ﺑﺣث در ﻣورد ﻣﺷﮑﻼتی که ﻓرا راه ﻣﺎن در ﺳرﻣﺎﯾﮫ‎ﮔذاری وﺟود دارد و در راه رﺳﯾدن بهﺧودﮐﻔﺎﯾﯽ اﻗﺗﺻﺎدی، اﯾن ﻣواﻧﻊ را ﻧﺎم ﺑرده میﺗواﻧﯾم:

۱- ﻋدم اﺳﺗﻔﺎده از ﺧﻼﻗﯾت، ﻧوآوری و اﺳﺗﻌداد‎ھﺎی ﺟوان در ﭘﯾﺷرﻓت اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷور.

۲- ﻋدم ﺗواﻧﻣﻧدی ﺗرﺗﯾب ﭘﻼن ﮐﺎری و ﻋدم ﭘذﯾرش ﺧطرﺳرﻣﺎﯾﮫ‎ﮔذاری ﺳرﻣﺎﯾهﮔذاران در ﮐﺷور.

۳- ﺳطﺢ ﺑﻠﻧد ﮔراف ﺑﯾﮑﺎری ﺟواﻧﺎن ﺑﯾﺳواد و ﺟواﻧﺎن ﺗﺣﺻﯾل‎کرده ﮐه ﺳﺎﻻﻧﮫ از ﭘوھﻧﺗون‌های داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺧﺗﻠف ﻓﺎرغ می‌گردﻧد و در ﺻدد درﯾﺎﻓت وظﯾﻔه اﻧد؛ ﭼون دوﻟت ﺑه ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ظرﻓﯾت ﺟذب ﺗﻣﺎم  ﺟواﻧﺎن ﺗﺎزه ﻧﻔس و ﺗﺎزه ﻓﺎرغ‎ﺷده را ﻧدارد.

۴- ﮐﻣﺑود ﺗﺑﻠﯾﻎ وﺳﯾﻊ و ﺗﺷوﯾﻖ ﺳرﻣﺎﯾﮫ‎ﮔذاران بهﺳرﻣﺎیه‎ﮔذاری و اﺷﺗﻐﺎل زاﯾﯽ در داﺧل ﮐﺷور از طرف  ﻋﻠﻣﺎ، داﻧﺷﻣﻧدان و رﺳﺎنه‌ھﺎ.

۵- ﻋدم اﺳﺗﻔﺎده از ﺗوﻟﯾدات داﺧﻠﯽ  ﺗوﺳط دوﻟت و ﻣﻠت.

۶- ﻋدم ﻣوﺟودﯾت اﻣﻧﯾت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧص‌ھﺎی ﻣﮭم ﺿﻌف اﻗﺗﺻﺎدی در ﮐﺷور میﺑﺎﺷد.

ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات:

دوﻟت در اﯾن زﻣﯾنه مداخله‌ ﻧﻣوده و ﺟﮭت اﺷﺗﻐﺎل زاﯾﯽ، زﻣﯾنۀ ﺳرﻣﺎیه‌ﮔذاری را ﺑرای ﺳرﻣﺎیه‌‎ﮔذاران  داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻓراھم ﻧﻣﺎﯾد.

ﺑﻧﺎً ﺑرای ﻓراھم ﻧﻣودن زﻣﯾﻧۀ ﺳرﻣﺎﯾﮫ‎ﮔذاری:

  • ﻋﻠﻣﺎ از طرﯾﻖ ﻣﻧﺎﺑر ﻓﺿﯾﻠت، اﺟر و ﺛواب ﺳرﻣﺎیه‎‎ﮔذاری و اﺷﺗﻐﺎل‎زاﯾﯽ را ﺑه ﻣردم از دﯾدﮔﺎه اﺳﻼم ﺗﺷرﯾﺢ ﻧﻣوده و به ﺳرﻣﺎﯾه داران ﺑﻔﮭﻣﺎﻧند که ﭘﯾدا ﮐردن ﮐﺎر وﺷﻐل به ﺑﯾﮑﺎران و ﻓﻘرا ﯾﮑﯽ از ﻣﺳؤوﻟیت‌ھﺎی آﻧﮭﺎ میﺑﺎﺷد.
  • داﻧﺷﻣﻧدان و اﻗﺗﺻﺎد داﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺳﺟم ﺷده، ﯾﮏ ﮐﺗلۀ واﺣد را ﺗرﺗﯾب دھﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد اﻓﮑﺎر ﺧﻼق ﺧود را ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕرﺷرﯾﮏ ﺳﺎﺧته و ﺑرای ﺑﮭﺑود اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷور ﭘﻼن و اﺳﺗراﺗﯾژی‌ھﺎی ﮐوﺗاه‌مدت، ﻣیان‌مدت و درازﻣدت را ﺗرﺗﯾب و در ﻋﻣﻠﯽ‎ﺷدن آن ﺑﮑوﺷﻧد.
  • رﺳﺎنه‌ھﺎ و ﻣﻠت ھم ﻣﺳؤوﻟﯾت‌ھﺎی ﺧود را از ھر ﻣﺟرای ﻣﻣﮑن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ادا ﻧﻣﺎﯾﻧد.
  • ﺑه اﯾﺟﺎد اداره، ﺧﺎنۀ ﻓﮑر ﯾﺎ ﯾﮏ آدرس ﻣﺳﺗﻘل در ﭼوﮐﺎت ادارۀ آﯾﺳﺎ ﺿرورت ﺟدی اﺣﺳﺎس میﺷود.

ﺧﺎنۀ ﻓﮑر

اﯾن اداره ﻓﻌﺎﻟﯾت‎ھﺎی ذﯾل را اﻧﺟﺎم می‎دھد:

۱- ﺗرﺗﯾب ﻟﯾﺳت ﺗﻣﺎم اﻗﻼم و اﺟﻧﺎس وارداﺗﯽ

۲- ﺷرﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗن اﯾن ﻟﯾﺳت اﻗﻼم وارداﺗﯽ ﺑﺎ وزارت ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ و از طرﯾﻖ آن به ﺗﻣﺎم ﭘوھﻧﺗون‎ھﺎی دوﻟﺗﯽ و ﺧﺻوﺻﯽ ﺷرﯾﮏ ﺳﺎﺧته ﺗﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﺎھم ﺧﺎنۀ ﻓﮑر ﺑرای ھر ﯾﮏ از ﻣﺣﺻل دورۀ ﻟﯾﺳﺎﻧس و ﻣﺎﺳﺗری و ھﻣﭼﻧﺎن ﺑرای ﮔرﻓﺗن رﺗبۀ ﻋﻠﻣﯽ اﺳﺗﺎدان ﭘوھﻧﺗون ﺧود ﻋﻧوان ﻣﻧوﮔراف را ﯾﮑﯽ از اﻗﻼم وارداﺗﯽ ﺗﻌﯾن ﻧﻣوده ﺗﺎ در ﺑﺎرۀ آن طوری ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻧﻣﺎﯾند که ﺟﻧس ﻣذﮐور (در ﮐدام ﻗﺳﻣت ﮐﺷور ﺗوﻟﯾد ﮔردد، ﭼﮫ اﻧدازه ﺳرﻣﺎیۀ ﻣﺎﻟﯽ ﺿرورت دارد، ﻣﺎﺷﯾن‎آﻻت ﻣورد ﺿرورت را از ﮐﺟﺎ وارد ﻧﻣﺎﯾند، اﻓراد ﻣﺳﻠﮑﯽ را ﺑﺎﯾد ﭼه ﮔوﻧه اﺳﺗﺧدام ﻧﻣﺎﯾند، اﺟﻧﺎس ﺗوﻟﯾد ﺷده را ﺑﮫ ﮐﺟﺎ و ﭼﮫ ﮔونه ﺻﺎدر ﻧﻣﺎﯾند…) که ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾهﮔذار ھﯾﭻ ﺳواﻟﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده و به ﺧﺎنه ﻓﮑر ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾد، در ﺻورت داﺷﺗن ﻣﻼﺣظﺎت از طرف ﺧﺎنۀ ﻓﮑر ﻣﺳﺗرد ﮔردﯾده، ﺑﻌد از اﺻﻼح دوﺑﺎره به آدرس ﻣذﮐور ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾد.

ﻋﻧوان ﻣوﻧوﮔراف ﺑرای ﻣﺣﻘﻘین در زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﺗﻌﯾن ﮔردﯾده ﺗﺎ ﻓرﺻت ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﮑﻣل و ھمه‎‌ﺟﺎﻧبه داﺷته ﺑﺎﺷﻧد.

۳- ﺗﻣﺎم ﺳرﻣﺎﯾه‎ﮔذاران ﺟﮭت ﺳرﻣﺎﯾﮫ‎ﮔذاری ﺑﺎ ادارۀ ﻣرﺑوطﮫ ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷده و از ﻣﻘدار ﺳرﻣﺎیۀ ﺧود ﺑرای ﺧﺎنۀ ﻓﮑر ﻣﻌﻠوﻣﺎت دھﻧد و اﯾن اداره ﺑﺎ داﺷﺗن دﯾټابس معلوماتی و با انتر نمودن مقدار سرمایه در جستجو تمام مونوگراف‏های اجناس که با این مقدار سرمایه تولید می‎گردد، لیست گردیده و به سرمایه‎گذار علاقمند ارسال نماید، بعد از انتخاب تولید جنس از طرف سرمایه‎گذار در حصۀ بلندبردن سطح دانش و  تطبیق پلان، ادارۀ موصوف همکاری همه‌جانبه نماید.

۴- دولت باید از سرمایه‌گذاران حمایت نموده و آنها را اطمینان دهد که در صورت بروز هر نوع بحران مالی، سیاسی و امنیتی سرمایه‌های ایشان با خطر مواجه نخواهد شد.

نتیجه:  بعد از بلند رفتن گراف سرمایه‌گذاری شاهد تغییرات ذیل در اقتصاد کشور خواهیم بود:

۱: تحرک سرمایه‌های راکد در جریان اقتصادی کشور.

۲: بلند رفتن سطح تولیدات داخلی و جلوگیری از کسر بلانس اقتصادی.

۳: پایین آمدن گراف بیکاری و بلند رفتن عواید سرانه در کشور.

۴: زمینه سازی زنده‌‎گی مرفه برای هموطنان.

این مقاله بيانگر نظر نویسنده است، پژواک در قبال آن مسووليتى ندارد.

بازدیدها: 106

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر