زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

ads
author avatar
16 Feb 2021 - 15:45
author avatar
16 Feb 2021 - 15:45

مافياى صحت عامه، در مردارترين شرايط، چالش ها را مبدل به فرصت هاى پول اندوزى مى سازند، كجا طرفدار اصلاحات اند؟ آنها ضرورت اشد دارند كه تا مثل تست كرونا واكسين را هم اجبارى و در مراكز تجارتى شان در بدل پول گزاف قرارداد نمايند.

اما حالا ميخواهم طى ٨ شماره كوتاه، علل تشويش هاى خود را  در مورد واكسين ارايه كنم، گفتنى است كه همۀ اظهارات در قيد زمان حاضراند:

١-  معافيت كتلوى حاصل شده كجا شد؟ راستش بياييد كه اول مسئولين را در چال خود شان بگيريم، معافيت كتلوى از زمان فيروز تا دوران سروى تان و پاليسى باز گذاشتن سرايت و عدم طرفدارى قيودات به منظور حصول معافيت كتلوى  تان كجا شد؟ با در نظرداشت حصول معافيت كتلوى كه فعلاً تعداد بيماران افغانستان  از هر كشور ديگر،  به مراتب كمتر و نادرتر شده است؛ يعنى چانس گردش ويروسى به مراتب كمتر است. ويروس كرونا گفتن منبعد انگيزه هاى سياسى دارد تا بنيه هاى علمى. و ديگر واكسين براى كشورهايى است كه تحت شرايط بسيار مقيد و جدى و با نفوس به مراتب بيشتر مصابيت شان كمتر بوده؛ بناءً مى خواهند معافيت كتلوى را از طريق واكسين حصول نمايند. شما در كجاى منطق معافيت كتلوى هستيد؟ معافيت مصابيت براى چقدر وقت است و از واكسين براى چقدر وقت است؟؟؟

٢- سازمان صحى جهان (WHO) پرست ها كجا هستند؟ از اول مبارزه كرونا تا آخر، يگانه علت  مرگ و مير و معلوليت ها و معيوبيت هاى ناشى از ويروس كرونا در جهان و خصوصاً افغانستان نبود، شواهد كافى مورد تاييد سازمان صحى جهان بود! حتى اولين پاليسى كشور كه در مورد پوشيدن اجبارى ماسك بود. مسئولين فعلى وزارت صحت عامه بنابر نبود شواهد و جواز سازمان صحى جهان، تا ديرمدت آن را قبول نكردند كه حتى مشاورين ارشد فيروزالدين آن وزير اسبق را خلاف ماسك شوراندند و ريشخند ساختند… حالا چيزى را كه بايد سازمان صحى جهان و ادارات  معتبر غذا و داروى جهان تاييد كند، همانا واكسين است و جوازش كجاست؟

نبايد همان قصه فرار روباه در جنگل شود: روباه در جنگل به سرعت و وارخطايى مى گريخت، يكى پرسيد كجا مى گريزى گفت گُرده هاى آدم را حساب ميكنند. نفر گفت خوب از دور معلوم ميشه كه دو دانه دارى؟ روباه گفت اول مى كَشند باز حساب مى كنند. شما هم اول جوازش را از WHO حصول مى كرديد و بعد گدايى مى كرديد.

٣-  كدام واكسين طرق تنفسى در جهان به طور قناعت بخش مفيد بوده است؟  كسى كه ١٠٪ اساسات واكسينولوژى را بداند، به اين نکته پى مى برد كه هر واكسين ضد ويروسى، واكسين پوليو نمى شود؛ به  ويژه هيچ واكسين ويروس هاى طرق تنفسى به طور قناعت بخش تا اكنون مفيد نيست؛ مثلا واكسين انفلوانزا را مدنظر بگيريد که قبل از رسيدن به مُد واكسين كرونا پرستى، شما آيا ميدانيد كه يك چيزى به نام ويروس  انفلوانزا از قبل وجود دارد كه ساليانه در جهان حدود٢٩٠ تا  ٦٥٠ هزار تن را به كام مرگ ميكشاند. چرا به واكسين انفلوانزا فكر نكرديد و تدبير نكرديد؛ خصوصاً زمانيكه توام با شيوع ويروس كرونا باشد و خصوصاً زمانيكه در فصل خزان و زمستان رئيس جمهور كشور حكم داد تا در مورد واكسين انفلوانزا تدابير بگيريد كه با ويروس كرونا دو طرف يك شمشير مى شوند و شما خيلى مكارانه طفره رفتيد ، شانه خالى كرديد و فريبش داديد.

٤-  چرا واكسين هاى امريكايى و انگليسى را ترجيح ميدهم (البته تا زمانى كه شواهد علمى آنرا تاييد بكند)؟  اول كسى حد اقل متخصص طب باشد، اين را بهتر از هر شخص غير مسلكى مى داند كه هيچ سوال در مورد ابرقدرت ترين كشور هاى علمى طبابت چون امريكا و انگلستان در جهان وجود ندارد و مرجع تمام كشورهاى جهان مى باشند. مهمتر از همه اين است كه طبابت آنها نه تنها از نظر فناورى در اوج پيشرفت و تكامل قرار دارد، بلكه از نظر طبابت ديموكراتيك در صدر جهان قرار دارند، خيلى به صداقت حقايق علمى تحقيقى را بازتاب تاب مى دهند و جامعه طبى  به آسانى به صحت و سقم اين تحقيقات پى برده و  قضاوت خود را مى نمايند.

حالا كشور هاى نسبتاً عقب مانده مثل روس و چين كه از جمله  استبدادى ترين كشور هاى جهان است كه مخالفين شان را در حين اعتراضات برحق، هزار هزار نفر به زندان مى اندازند، آيا نتايج تحقيقاتى آن چقدر ديموكراتيك  و خالى از خبط ها و تبعيض هاى علمى است؟ چين تا وقتى كه گند ويروس كرونا به جهان نرسيد، اقرار به پديد آمدن آن نكرد و تا ديرى، كتمان آن باعث سرايت فراگير آن شد.

عده اى كه شهادت به بى كفايتى اخير انگليس مى دهند، علت آن شفافيت تحقيقات پيگير و صادقانه است كه صحت وسقم آنرا بازتاب ميدهند! مگر واكسين هندوستان هم توسط انگليس تهيه نشده است؟؟؟

آيا تاكيد بر مفيديت واكسين سپوتنيك، قبل از حصول نتايج فاز سوم تحقيق، طى تبليغات سياسى شيوع نيافت؟

٥-  منطق استفاده واكسين نبايد بر مبناى توجيه گرى باشد. توجيه گران ساينس وزارت صحت عامه، محكومند؛ چرا مباحثى مبنى بر شواهد شان در مورد واكسين قطع شد و به عوضى كه طرف ساينس را بگيرند، مبدل به توجيه سياست هاى  غلط حاكميت تيورى هاى توطئه وزارتى شدند.  نبايد ملاك، گفتمان  فلان كشور استفاده كرد و ما هم بايد بكنيم نباشد. آنهم استفاده كشور هاى بيچاره  جهان مثل ونزويلا وغيره. نبايد گفتمان استفاده واكسين اين طور باشد كه فلان كشور استفاده كرد، ملت افغانستان چه برترى دارد! بحث ها نبايد كوچه باغى باشند.

٦-  آيا ميدانيد كه تحقيقات جديد، بيانگر عدم مفيديت واكسين، بالاى واريانت هاى جديد است، شما تست كرده ايد كه چند فيصد شهروندان كشور مصاب واريانت هاى جديد شده اند؟ كشور، هيچ نوع پاليسى براى جلوگيرى از ويروس كرونا ندارد و در همسايگى گونه هاى جهش يافته اى قرار داريم كه در شرف شيوع موج چهارم قرار دارند و براى جلوگيرى رفت و آمد هيچ نوع برنامه نداريم؟

٧ – موثريت عمومى واكسين  هنوز معلوم نيست؛ چرا در رقابت سياسى يخن پاره مى كنيد؟ تا اكنون شما نه تنها كدام تحقيق تعقيب موثريت پيشگيرانه ١٠٠٪ در دسترس  نداريد و كدام واكسين به طور موثق جواز معتبر ندارد و همۀ جوازها منحيث مجاز عاجل مدنظر استند؛ اما تحقيقات اصلى بعد از مونيتور نمودن بعد از جواز شروع مى شود. تحقيقات اصلى وسعت فوايد و موثريت  كه در ترايل هاى تحقيقى پاسخ داده نشده، توام با مصئونيت آن در ارزيابى بعد از جواز مورد مداقه قرار مى گيرند. حتى تحقيقات فاز سوم  واكسين ها به چندين پرسش موثريت پاسخ درست نمى دهد كه اين پرسش ها شامل :

– دوام معافيت از بيمارى چقدر است؟

–  ضرورت قوى به زمانبدى دوزهاى اضافى چه وقت است؟

–  موثريت واكسين ها در نفوس هاى فرعى آسيب پذير كه شامل فازهاى تحقيقى نشده اند؟

– تاثير آن بالاى سرايت جامعه (مثلاً معافيت كتلوى)؟

– بالاى واريانت هاى جهش يافته جديد ويروس چقدر موثر استند؟

بناءً براى دريافت پاسخ به اين پرسش ها، ترايل هاى تعقيبى و مطالعات مشاهدوى اضافى ضرورت است. يكعده بايد بدانند كه واكسين سپوتنيك، مذهب نيست و با فوايد سپوتنيك امپرياليزم شكست نمى خورد.

٨- نبايد در مباحث علمى و منطقى تحقيقى از قصه هاى زرغون شاه استفاده كرد: زرغون شاه را گفتند چرا زياد چرس ميزنى؟ گفت زياد غم دارم. گفتند چرا زياد غم دارى؟ گفت از خاطريكه زياد چرس ميزنم. براى بسيارى از ادويه بشمول انتى  وايرل ها تحقيقات تعقيبيه جواز سازمان صحى جهان را مى خواستيد. حالا براى واكسين همه علم و عمل تان مبدل به فللى فِس شد.

“بيدل از شب پره كيفيت خورشيد مپرس

حق نهان نيست ولى خيره نگاهان كورند”

بيدل

بازدیدها: 188

این مقاله بيانگر نظر نویسنده است، پژواک در قبال آن مسووليتى ندارد.

معرفی نویسنده

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر