زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

کاربران وینتلاتورها در افغانستان آموزش لازم نديده اند

25 Nov 2020 - 20:41
25 Nov 2020 - 20:41

کابل (پژواک، ۵ قوس ۹۹): یافته های آژانس خبری پژواک نشان می دهد که افغانستان در حال حاضر وینتلاتورهای کافی دارد؛ اما کاربران این آله، فعلاً آموزش لازم را نديده اند، که استفادۀ نادرست از وینتلاتورها باعث مرگ می شود.

ويروس کرونا، حدود سه ماه قبل نخستين بار در شهر ووهان کشور چين، شيوع کرد و بعداً به کشورهای مختلف جهان گسترس یافت و تاهنوز (تاریخ ٥ ماه قوس) در سراسر جهان از اثر این بیماری، یک عشاریه چهار میلیون تن جان باخته اند.

بر اساس معلومات وزارت صحت عامۀ افغانستان، از ماه دلو سال گذشته تا هنوز (تاریخ ۵ ماه قوس) در افغانستان ۴۵۹۴۰ واقعۀ مثبت کرونا ثبت شده و از این میان ۱۷۲۸ تن جان داده و ۳۶۱۴۵ تن دیگر دوباره بهبود یافته اند.

واقعات مثبت این بیماری در افغانستان، از ماه دلو سال گذشته، تا تاریخ ۲۶ماه ثور سال جاری، روزانه افزایش می یافت و تعداد روازنۀ آن به حدود هزار واقعه رسید.

پس از این، تعداد واقعات مثبت این بیماری روزانه به ده ها کاهش یافت؛ اما در حال حاضر، موج دوم این بیماری در افغانستان آغاز گردیده است و بر اساس گزارشات، در ۱۱ روز گذشته (از ۲۴ ماه عقرب تا چهارم ماه قوس) ۲۴۵۵ واقعۀ مثبت ثبت شده است، که به طور اوسط روزانه ۲۲۳ واقعه میشود.

افغانستان اکنون وینتلاتورهای کافی دارد

وینتلاتور (medical ventilator) آله يى است که از طریق آن، برای بیمار تنفس مصنوعی داده میشود. برخی افراد مبتلا به ویروس کرونا، با مشکلات تنفسی رو به رو می شوند و برای تداوی آنها در شفاخانه ها از این آله استفاده می شود.

وینتلاتور، وزارت صحت عامه

در افغانستان، در جریان موج اول ویروس کرونا، از کمبود این آله ها شکایات موجود بود.

وزارت صحت عامه در ماه سرطان سال جاری گفته بود که در افغانستان، ۲۷۲ وینتلاتور موجود است؛ اما نورالله تره کی معاون سخنگوی این وزارت، به آژانس خبری پژواک گفت که این وزارت، اکنون آله های دیگرى را نیز به دست آورده است و در حال حاضر، در کشور ۱۰۲۰ وینتلاتور موجود است و با در نظرداشت نیاز، به شفاخانه های مرکز و ولایات منتقل خواهد شد.

وی با توجه به موج دوم ویروس کرونا در افغانستان گفت که بیش از یک هزار وینتلاتور کفایت میکند؛ بخاطریکه بیماران بیشتر ویروس کرونا نیاز به وینتلاتور ندارند.

یک متخصص بخش مراقبت جدی (ICU) در افغانستان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود نیز گفت که با توجه به نفوس افغانستان، این تعداد وینتلاتور کفایت می کند.

به گفتۀ وی، در این مورد در سراسر جهان یک سیستم مشخص وجود دارد که بر اساس آن، تعداد وینتلاتورها و بسترهای مراقبت جدی مشخص می شود.

وی بطور مثال گفت که در ایالات متحدۀ امریکا، برای هر ۱۰۰۰ تن، ۳۵ بستر مراقبت جدی که دارای وینتلاتورها می باشد، در نظر گرفته میشود.

به گفتۀ وی در کشورهای همسایۀ افغانستان،  برای هر ۱۰۰ هزار تن، از دو الی پنج بستر مراقبت جدی در نظر گرفته شده است.

منبع افزود: “اگر نفوس کشور مارا در نظر داشته باشیم و برای هر ۱۰۰ هزار تن، بیشتر از سه ای سی یو را در نظر بگيريم؛ پس ما باید در سراسر کشور، ۱۰۵۰ بستر آی سی یو داشته باشیم؛ اما اینکه تمام بیماران ۱۰۵۰ بستر، به وینتلاتورها نمی روند؛ پس اگر ما در افغانستان ۵۰۰ وینتلاتور داشته باشیم کفایت ميکند.”

به گفتۀ وی، اگر آنقدر وینتلاتور در کشور موجود باشد که وزارت صحت عامه اعلام کرده است، بجای کمبودى، زیادى هم میکند؛ اما در صورتى که به درستی مدیریت شود.

وی افزود: “به شرطى که تمام این وینتلاتورها فعال باشد؛ یعنی کدام مشکل خاص نداشته باشد، داکتران به آن بلدیت داشته باشند. برعلاوه، در تداوی این بیماران، اشیاء دیگر نیز ضروری است که باید موجود باشد؛ بطور مثال ماشین ای بی جی (ABG) که بر اساس آن، وضعیت صحی بیماران شناسایی شود و ادویۀ کافی نیز باید موجود باشد.”

وی در مورد ماشین های ای بی جی (ABG) گفت: در افغانستان از هفت تا ۱۰ ماشین فوق فعال است؛ بغیر از این دیگر موجود نیست و ممکن است غیر فعال باشد.

وی گفت ضروری است که باید در افغانستان تا ۱۰۰ ماشین فعال (ABG) موجود باشد؛ بخاطریکه برای این ماشین ها، چشم وینتلاتور خطاب می شود و از طریق آن، حالت کاربن دای اوکساید و اوکسیجن معلوم می گردد.

موضوع کمبود این ماشین ها را با وزارت صحت عامه شریک کردیم؛ اما این وزارت تاهنوز جواب نداده است.

کاربران وینتلاتورها آموزش نديده اند

وزارت صحت عامه میگوید که برای۵۰۰ تن از کاربران وینتلاتورها،  از سه تا هشت روز آموزش داده شده است؛ اما یک متخصص امور، این آموزش را کافی نمیداند و میگوید که برای کاربر وینتلاتورها،  حداقل سه ماه آموزش نیاز است.

نورالله تره کی معاون سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید که حدود ۱۵ روز پس از شیوع ویروس کرونا در افغانستان، لازم دیده شد که برای برخی افراد بخاطر کاربرى وینتلاتورها و مدیریت اتاق های عاجل (ICU) ترینینگ داده شود.

وی گفت که تاهنوز ۵۰۰ متخصص امور صحی، داکتران و نرسان در این بخش از سه الی هشت روز آموزش دیده اند و این روند ادامه دارد.

وی بدون ارایه جزئیات گفت که از جمع این افراد، اکثر شان متخصصین، بعداً داکتران و نرسان می باشند.

به گفتۀ وی؛ این آموزش از سوی سازمان بین المللی صحت (WHO) داده شده است.

این موضوع را با دفتر مطبوعاتی سازمان فوق شریک ساختیم؛ اما تاهنوز جواب نداده است.

متخصص فوق الذکر بخش مراقبت جدی نیز تایید کرد که در افغانستان، برای ۵۰۰ تن در این بخش تا هشت روز ترینینگ داده شده است؛ اما این ترینینگ کافی نمی باشد.

وی افزود: ((اگر کسی میخواهد بطور کامل، در  استفاده وینتلاتور مسلکی شود و در این بخش تجربۀ کافی را حاصل نماید؛ پس حد اقل برای دو سال ترینینگ و کار عملی نیاز دارد و اگر میخواهد حداقل با کاربرد وینتلاتور آشنا شود، برای سه ماه ترینینگ و کار عملی نیاز است.))

اما تره کی گفت که کاربرى(استفاده) وینتلاتورها مشکل نیست و یک متخصص صحی میتواند در مدت هشت روز استفاده از وینتلاتور را یاد بگیرد و در جریان کار، برای نرسان نیز آموزش دهد.

«تعداد کنونی افراد ترینینگ شده کافی نیست»

این متخصص گفت: “یک کارمند بخش وینتلاتور یا آی سی یو، باید برای نشستن هیچ وقت نداشته باشد و همیشه در حالت مراقبت باشد؛ بیش از هشت ساعت باید کار نکند؛ بخاطریکه این فرد در هشت ساعت، از نظر روحی و فيزیکی سخت مانده میشود؛ پس در جریان هشت ساعت، یک داکتر و دو نرس میتوانند دو وینتلاتور را کنترول نمایند.”

با توجه به اظهارات وی؛ بخاطر ۱۰۲۰ وینتلاتور، به ۵۱۰ داکتر و ۱۰۲۰ نرس نیاز است؛ اما به گفتۀ او اگر در افغانستان ۵۰۰ وينتلاتور کفایت نماید، در این صورت گفته میتوانیم که برای ۷۶۵ تن، (۲۵۵ داکتر و ۵۱۰ نرس) نیاز است.

اما سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید که در حال حاضر، ۵۰۰ تن آموزش دیده کفایت می کند.

به گفتۀ تره کی، تاهنوز نیاز دیده نشده است که از تمام وینتلاتورها باید استفاده شود؛ اما اگر نیاز دیده شد، وزارت صحت عامه برایش در حال آمادگی است و آموزش افراد دیگر نیز ادامه دارد.

تره کی در این مورد که بخاطر هر دو وینتلاتور، به یک متخصص و دو نرس نیاز است گفت: “این درست است، ممکن است در دنیاى دیگر چنین باشد؛ اما ما در افغانستان اینقدر امکانات نداریم؛ مثلا اگر ما چین و امریکا را مشاهده نماییم، امکانات این کشورها با افغانستان فرق دارد.”

وی افزود: ” تعیین یک متخصص برای هر وینتلاتور سخت است، در یک اتاق تقریباً یک متخصص وینتلاتورها می باشد، وی باز اسیستانت و نرس دارد، برای آنها هدایت میدهد که هر وینتلاتور، با کدام اندازه نصب شود و چگونه آن را استفاده نماید؛ پس بدین اساس در اتاق مراقبت جدی یک متخصص وینتلاتور کفايت ميکند.”

تره کی گفت از اینکه بیماری ویروس کرونا جدید است؛ پس به این خاطر در افغانستان و کشورهای همسایه، افرادی که در بخش وینتلاتورها حد اقل دو سال تحصیل کرده اند، وجود ندارد.

استفادۀ نادرست از وینتلاتورها باعث مرگ گردیده است؟

در جریان موج اول ویروس کرونا در افغانستان، آوازه هاىی بود که اکثر بیماران ویروس کرونا که به وینتلاتور وصل شده اند، جان داده اند.

این درحالیست که نیویارک پست، حدود شش ماه قبل گزارش داده بود که وصل بیماران ویروس کرونا به وینتلاتور، حتی در نیویارک به معنی سزای مرگ بود.

منبع گفته بود که از هر سه، دو بیمار که در ماه اپریل سال جاری، تا ابتدای ماه اپریل، در مرکز صحی نارتویل هیلت (Northwell Health) در نیویارک، به وینتلاتور وصل گردیده بود، جان داده اند و سطح مرگ در مراکز صحی دیگر نیز مشابه است.

پژواک در این مورد که آیا در افغانستان این مشکل وجود داشت یا خیر؟ از متخصص بخش مراقبت های جدی پرسید، وی گفت: “این سخن صد در صد درست است؛ با تاسف افراد بیشتر بخاطرى تحت ماشین های وینتلاتور جان دادند که فرد فنی موجود نبود تا به شکل درست از آن استفاده شود.”

به گفتۀ وی؛ از اثر نبود افراد مسلکی در افغانستان، از وینتلاتورها طوری استفاده به عمل نیامده است که نیاز بود.

به گفتۀ وی؛ در افغانستان در جریان موج اول کرونا، برخی افراد صحی نیز جان دادند. وی افزود که اولین داکتر مصاب به ویروس کرونا در افغانستان نیز از اثر استفاده نادرست از وینتلاتور جان داد.

اما سخنگوی وزارت صحت عامه گفت که این درست نیست که افراد بیشتر وصل شده به وینتلاتورها جان داده اند و عامل آن، این است که از وینتلاتورها به درستی استفاده نشده باشد.

تره کی گفت: “آینقدر بیمارانى که تداوی شدند و یا دوباره بهبود یافتند چیست؟ اگر این استفاده درست نیست؛ پس چه می باشد؟ اینطور نیست؛ ما در این بخش افراد مسلکی داریم و خدمات بهتر را ارایه کردیم.”

وی افزود: “اینکه بیماری کرونا در افغانستان و جهان جدید بود و در این مورد معلومات بیشتر وجود نداشت، ممکن است کدام تخطی و مشکل ایجاد شده باشد؛ بخاطریکه انسان است و با مشکلات مواجه می شود و از سوی دیگر، ماشین است ممکن مشکل تخنیکی ایجاد شده باشد؛ اما طورى نیست که مرگ تمام افراد فوت شده، از اثر استفاده نادرست وینتلاتورها بوده باشد.”

به گفتۀ وی؛ ارقام مرگ بیماران وصل شده به وینتلاتورها، بخاطرى بلند است که به این ماشین، افرادى وصل می شوند که وضعیت صحی آنان، ۸۵ درصد وخیم باشد.

پژواک، به همکاری مالی برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP)، این گزارش را تهیه کرده است.

بازدیدها: 36

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر