زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

کوچی ها: در مورد کرونا آگاهی به دست آورده ایم اما کمک ها با ما صورت نگرفته است

کوچی ها: در مورد کرونا آگاهی به دست آورده ایم اما کمک ها با ما صورت نگرفته است

جلال آباد (پژواک، ۲۲ جدی۹۹): شماری از کوچی ها در مناطق مختلف افغانستان می گویند که آگاهی عمومی در مورد کرونا برای شان شده؛ اما تا کنون دولت هیچ کمکی در این عرصه با ایشان نکرده است.

کوچی های قندهار میگویند که در مورد کرونا معلومات برای شان داده شده است.

عبدالسلام ٦٥ ساله باشنده ولایت قندهار میگوید که مثل اشخاص دیگر، ما هم از کرونا آگاه هستیم و مردم همراۀ کرونا عادی شده اند.

او افزود: “در نخست من هم کرونا را دروغ می پنداشتم، یک قسم گنگس بودم؛ بخاطرى که زیاد معلومات نداشتم؛ اما بعداً که از مردم، رادیوها و داکتران در این مورد شنیدیم، هنگامی که بیماران و مرده ها زیاد شدند، من باور کردم که راستی هم کرونا وجود دارد و این دروغ نیست.

به گفته نامبرده، کرونا اثر بد بالای زندگی او نموده است، کار و روزگار نیست، نرخ ها بلند رفته است؛ نه برای حيوانات خود علوفه و نه برای خود شان خوراکه خریده میتوانند.

عبدالسلام افزود: “در مورد کرونا کمک های زیادی اعلان شده؛ اما برای ما چیزی نرسیده ؛ در حالیکه کرونا زندگی ما را دشوار نموده است.”

وی گفت: “ما یک لقمه نان نداریم، آنها برای ما میگویند که دست های خود را با صابون بشویین، از ماسک کار بگیرین، همراۀ ما باید کمک به عمل آيد.”

غنی گل ٢٧ ساله باشنده قریه گج خانو در شهر قندهار میگوید که نخست کرونا را باور نداشت؛ اما وقتی بیماران زیاد شدند، باور کرد و احتياط را شروع نمود.

او به پژواک گفت  که از خاطر کرونا، وضعيت اقتصادی شان خراب شده و بی کاری افزایش یافته است.

وی افزود: “من قبلاً در  گدام یک شرکت کار میکردم؛ اما چند ماه قبل که قرنطین شد، مالک شرکت مره جواب داد. تا حالی بیکار استم، مالداری ما آنقدر نیست که زندگی را پیش ببریم، برای گوسفند ها خوراک پیدا کرده نمیتوانيم، هیچ کس همراۀ ما کمک نکرده است.”

غنی گل گفت حالی خو معلومات در مورد کرونا آسان شده است، وقتی که به کسی زنگ هم میزنین، در شبکه خود تان میگوید که از کرونا جلوگیری کنین. ديگه رادیوها هم در مورد کرونا معلومات نشر میکنند.

روزی محمد ۵۰ ساله باشنده شوراندام شهر قندهار میگوید که کرونا مالداری و تجارت را متاثر کرده است، خداوند جل جلاله این حالت را زود ختم کند.

او به پژواک گفت: “ما خو کوچی ها هستیم، زندگی ما مثل مردم دیگر نیست، از همه بیشتر کوچی ها در خطر این بیماری استند؛ اما هیچ کس در قصۀ ما نیست، همراۀ ما کسی کمک نکرده است، هیچ کس غم کار و روزگار ما را نخورده است. زندگی تمام کوچی ها سر مالداری استوار است، برای مالداری هیچ چیز در دست ندارند، دولت باید غم ما را بخورد، و طورى همراۀ ما کمک بکند که از مال و جان خود نگهداری کرده بتوانیم.”

محمد يعقوب ٤٠ ساله باشنده شهر قندهار که کرونا را هم سپری کرده است، گفت که بسیار سخت بود، در شروع کرونا بزرگان زیادی از کوچی ها جان باختند، که مردم نمی فهمیدند، بعداً فهمیدند که از طریق کرونا جان داده اند.

به گفته نامبرده، دولت هیچ کمکى با آنها نکرده است، نه قبلاً و نه حالا. کرونا زندگی کوچی ها را مشکل کرده است، از یکجا به جای دیگر سفر کرده نمی توانند، برای نگهداری مواشى ها امکانات ندارند.

موصوف افزود که تیم های داکتران به مساجد آنها آمده بودند، و در رابطه به کرونا به آنها معلومات داده اند.

اما کوچی های مستقر در ننگرها می گویند که تاکنون در رابطه به کرونا به آنها آگاهی عامه داده نشده است.

یک کوچی به نام جمعه گل سلطانخیل به پژواک گفت که موج اول کرونا، بخاطری کوچی ها را خساره مند ساخت که نه به آنها آگاهی عامه داده شده بود، و نه هم از بودجۀ اختصاص يافته برای کرونا، با آنها کمک صورت گرفت.

وی افزود که بیشتر کوچی ها بی سواد هستند و نمی دانستند که چگونه خود را از کرونا نگهدارند و نه هم باور داشتند که کرونا در واقعیت موجود است و یا هم کدام بیماری عادی است.

گلزمان یک کوچی دیگر، که از بی توجهی حکومت در رابطه به کرونا شکایت داشت، گفت همین بی توجهی بود که بیشتر کوچی ها از کرونا جان باختند؛ همین دو هفته پیش هم یک قومی آنها در ولسوالی بتی کوت، از اثر کرونا جان باخت.

نیک محمد آرمان رئیس اداره امور کوچی ها در ننگرهار نیز تایید کرد که در این ولایت، با کوچی ها نه کمک های کرونايى کرده اند و نه هم کسی آگاهی عامه به آنها داده است.

وی خواست که قبل از شروع موج دوم ویروس کرونا، به کوچی ها باید آگاهی عامه داده شود، به آنها کمک کنند تا خود را نگهدارند و از آلوده شدن به کرونا مصئون بمانند.

داکتر عبدالرشید وفا رئیس بیماری های ساری صحت عامۀ ننگرهار گفت که آگاهی و خدمات عامۀ آنها، عامه می باشد و طوری نمی کنند که کدام قوم خاص را در نظر بگيرند.

وی به پژواک گفت که اگر کوچی ها می خواهند آگاهی عامۀ خاصی درباره کرونا برای شان ارایه شود، به آنها پیشنهاد کنند و خود را مشخص کنند، آنها برای شان برنامه ریزی خواهند کرد.

کوچی های در بلخ نیز می گویند که در زمان کرونا به آنها کمک نشده است.

عبدالخالق یک بزرگ کوچی ها در ولسوالی چمتال ولایت گفت که حکومت در دوران کرونا،  یک افغانی هم با آنها کمک نکرده است.

وی افزود که بارها به اداره های مرتبط مراجعه کرده و درخواست کمک کرده اند؛ اما تاکنون کسی صدای آنها را نشنیده است.

این بزرگ کوچی ها گفت: “ما بیشترین آسیب را از کرونا دیده ایم، چند ماه قرنطین بودیم که تاثیر منفی بر فروش حیوانات ما گذاشت، قیمت ها افزایش یافت؛ اما حفاظت حیوانات دشوار شده بود.”

موصوف تقاضا نمود که حکومت صدای آنها را بشنود و کمک های عاجل به آنها ارایه کند.

انجنیر فاروق خان عبیدی رئیس کوچی ها در بلخ نیز به پژواک گفت که از آغاز بیماری کرونا تاکنون، هیچ کمکی با کوچی ها در این ولایت صورت نگرفته است.

به گفتۀ عبیدی، نه در زمان موج اول کرونا و نه هم در زمان موج دوم این بیماری، کسی با کوچی ها کمک نموده و نه هم اکنون کسی نام های آنها را در برنامۀ دسترخوان ملی درج کرده است.

رئیس کوچی ها در بلخ گفت که ویروس کرونا، وضعیت این قشر را خراب کرده و مالداری آنها خساره مند شده است.

وی بطور مثال گفت که با عملی شدن قرنطین و با افزایش نرخ ها، کوچی ها توانایی آن را نداشتند تا به حیوانات خود مواد خوراکی خریداری کنند.

موصوف درخواست نمود که اکنون باید حکومت، برای کمک به کوچی ها دست به کار شود، در برنامۀ کمک های زیر نام دسترخوان ملی، باید به کوچی ها نیز سهم داده شود.

حبیب الرحمن احمدزی رئیس ریاست کوچی ها گفت که در رابطه به کرونا، در مناطق مختلف کشور، برای کوچی ها آگاهی عامه داده شده است.

وی افزود که آگاهی عامه از طریق واحدهای اداری، رهبران و شوراهای کوچی ها داده شده و مواد تهیه شدۀ آگاهی نیز به آنها  توزیع گرديده است.

وی گفت: “کوچی ها هم از نظر صحی و اقتصادی از کرونا آسیب دیده اند، همچنین به مالداری های آنها نیز خساره رسیده است.”

احمدزی هم يادآور شد که در دوران کرونا، با کوچی ها کمک های مناسبی صورت نگرفته است، چندین بار در این رابطه  با وزارت صحت عامه تماس گرفته و شکایت کرده اند؛ اما آنها اقدامی نکرده اند.

اینکه در تمام کشور، چه تعداد کوچی ها مصاب به کرونا شده و جان باخته اند؟ موصوف معلومات دقیق نداشت؛ اما گفت که آنها نسبت به هموطنان دیگر، به این بیمارى کمتر مصاب شده و کمتر جان باخته اند.

معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه، به پژواک گفت که راجع به ویروس کرونا، به شمول کوچی ها، به تمام هموطنان آگاهی عامه داده اند.

وی افزود که تیم های صحی سیار وزارت صحت عامه، در مناطق مختلف به آنها آگاهی عامه داده اند.

وی افزود اینکه کوچی ها از گروه های آسیب پذیر هستند، پس در آگاهی عامه به آنها اولویت داده شده است.

به گفتۀ موصوف، وزارت صحت عامه بطور مستقیم با کسی کمک نکرده؛ اما خدمات صحی ارایه نموده است.


این گزارش تحقیقی، با حمایت مالی اتحادیه اروپا تهیه شده است؛ مسئوليت محتوای آن تنها به عهدۀ پژواک بوده و الزاماً بیانگر دیدگاه های اتحادیه اروپا نمی باشد.

Views: 68

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر