زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

با پول اختصاصی کرونا در خوست، تشناب های لیلیۀ دختران ترمیم شده است

15 Feb 2021 - 17:10
15 Feb 2021 - 17:10

شهر خوست (پژواک، ۲۶ دلو ۹۹): یافته های آژانس خبری پژواک نشان می دهد که در خریدارى ٧ قلم وسایل طبی و لباس محافظتی بخاطر مبارزه با بیماری کرونا، بیش از ۸.۴ میلیون افغانی اختلاس صورت گرفته است.

اسنادى که آژانس خبری پژواک به دست آورده، نشان میدهد که این اجناس نه تنها از نرخ بازار به قیمت بلند خریداری شده؛ بلکه در معلومات ضرورت ها دقت صورت نگرفته و از مقدار معین، چند برابر اجناس بیشتر خریداری شده است.

بر اساس این اسناد، به شمول معاون والی ولایت خوست، رئیس صحت عامه، رئیس مالی و اداری مقام ولایت، و مستوفی خوست، ۱۶ مقام مهم دولتی، به اتهام حیف و میل پول متذکره به څارنوالی معرفی شده اند.

این قرارداد، ۲۹ نوع وسایل طبی با ارزش ۱۷ میلیون و ۶۵۷ هزار افغانی، به تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۹ به حکم عبدالواحد پتان معاون والی خوست، بر اساس پيشنهاد رئیس صحت عامه با شرکت الحيات اکويپمنت امضا شده است.

پژواک، از جمع ۱۷ نوع وسایل طبی، هفت نوع آن را با قیمت های بازار مقایسه کرده است، که با دو برابر قیمت بلند خریداری شده و مشخصات ۲۲ نوع وسایل دیگر مشخص نشده است.

این هفت نوع وسایل، به هزینۀ بیش از ۱۰.۳ میلیون افغانی خریداری شده که با قیمت بازار بیش از ۵.۵ میلیون افغانی تفاوت دارد.

در این وسایل طبی دو پایه ماشین وینتلاتور، هزار قطعه دستکش غیرتعقیم شده، هزار عدد ماسک ۹۵ N، ۳۰۰ لیتر دیتول مایع، ۶۰۰ عدد فیس شیلد، پنج پایه بی پپ  و ۱۰ پایه پمپ انفیوژن شامل می باشد.

جدول تفاوت قیمت های وسایل خریداری شدۀ طبی:

عدم دقت در تشخیص نیازها و خریداری اجناس بیش از ضرورت:

بر اساس یافته های آژانس خبری پژواک، مقامات این ولایت با پول مشخص شده برای مبارزه با ویروس کرونا، برخی اجناس را نه تنها از نرخ بازار به قیمت بلند خریداری کرده اند؛ بلکه این اجناس چند برابر بیشتر از مورد نیاز است.

از میان این وسایل طبی، پنج هزار سیت لباس های محافظتی با هزینۀ ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار افغانی می باشد که در نتیجۀ سه قرارداد مختلف با دو شرکت، خریداری شده است.

در یک قرارداد؛ هفت قلم وسایط طبی با ارزش یک میلیون و ۴۰۰هزار افغانی، ۸۷۵ سیت لباس محافظتی از شرکت حکمت برلاس انگوت؛ در یک قرارداد دیگر از این شرکت ۳۱۲۵ سیت لباس محافظتی با ارزش پنج میلیون افغانى؛ و در قرارداد ديگر ۲۹ قلم وسایل طبی، ۱۰۰۰ سیت لباس محافظتی با ارزش دو میلیون افغانی از شرکت الحيات اکويپمنت خریداری شده است، که هزینۀ مجموعی این وسایل طبی، هشت میلیون و ۴۰۰ هزار افغانی مصرف شده است.

بر اساس یافته های آژانس خبری پژواک؛ این سیت های لباس محافظتی، با دو میلیون و ۹ هزار افغانی از نرخ بازار به قیمت بلندتر خریداری شده است، که حدود ۳۴ فیصد پول ذکر شده را تشکیل میدهد.

جدول تفاوت میان نرخ لباس های محافظتی خریداری شده با قیمت بازار:

همچنان یک قرارداد دیگر؛ دو میلیون و ۶۵۰ هزار افغانی، در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۹ با شرکت تجارتی عبدالرحیم عزیزی در بخش کمپل، دوشک و فرش صورت گرفته است. در این قرارداد، واضح میشود که برخی اجناس بیشتر از مقدار مورد ضرورت خریداری شده است.

در این اجناس ۷۵۰ عدد دوشک، ۷۵۰ بالشت، ۷۵۰ کمپل، ۷۵۰ روجایی، ۷۵۰ جای نماز، ۴۰۰ کثافت دانی و ۳۵۵۰ متر مربع فرش شامل است.

اسنادى که در این بخش آژانس خبری پژواک به دست آورده است، در آن واضح می شود که بالای برخی برگه های توزیع این دوشک، تاریخ نگاشته نشده است و نه بالای آن امضا شده و در برخی دیگر قلم خوردگی وجود دارد.

با توجه به این اسناد، اکثریت قراردادهايی که در بخش مبارزه با ویروس کرونا در ولایت خوست صورت گرفته، متن آن مشابه است، تنها نام و مصارف شرکت در آن تغییر کرده است، همچنان تاریخ برخی قراردادهای دیگر با هم در تصادم است و مشکوک است.

به شکل نمونه، در رسید سند یک قرارد، هفت قلم جنس طبی با ارزش چهار میلیون و ۱۵ هزار افغانی، ۶/۲/۱۳۹۹ تاريخ نگاشته شده است؛ درحالیکه با شرکت مربوطه در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۹ قرارداد صورت گرفته است.

همچنان قرارداد ۲۹ قلم جنس طبی با یک شرکت دیگر، در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۹ صورت گرفته است؛ اما در سند تسلیمی وسایط، ۲۴/۳/۱۳۹۹ تاریخ نگاشته شده است.

پول کرونا، بدون نقاط طرزالعمل مصرف بودجه، در بخش های دیگر مصرف شده است:

پژواک، همچنان اسناد هزینه هایى را به دست آورده است که به طور مستقیم با بخش مبارزه با ویروس کرونا رابطه ندارد و با نقاط تعیین شده در طرزالعمل مصرف بودجه، در تصادم است.

ترمیم حمام ها و رنگمالی تعمیر لیلیۀ دختران، با هزینۀ سه میلیون و ۱۷۷ هزار و ۹۸۷ افغانی؛ خریداری ترانسفرمر برق و ملحقات مربوط به شفاخانۀ کاری اختصاصی بیماران کرونا به هزینۀ دو میلیون و ۳۶ هزار و ۲صد افغانی؛ وصل برق وارداتی با این شفاخانه به هزینۀ یک میلیون و ۵۲ هزار و ۷۸۵ افغانی؛ اعمار شش باب تشناب سیار در شاهراه خوست_گردیز به هزینۀ ۴۶ هزار و ۵۶۰ افغانی؛ و همچنان کرایه کردن یک عراده کرینگ برای ۱۰ روز بخاطر انتقال موانع سمنتی و سنگ های این شاهراه به هزینۀ ۶۰ هزار افغانی، که مجموعاً شش میلیون و ۷۸۷ هزار و ۹۸۷ افغانی میشود، از جمله مصارفى است که با بخش مبارزه با بیماری کرونا رابطه ندارد.

افراد درگیر در قضیه:

بر اساس اسناد دست یافتۀ آژانس خبری پژواک، افراد دخیل در این قضیه بر اساس ماده های ۳۸۸، ۳۸۹ و ۳۹۵ کود جزا، به څارنوالی معرفی شده اند.

به اساس اسناد؛ عبدالواحد پتان معاون والی، منظور کنندۀ قرادادها؛ داکتر حبیب شاه انصاری رئیس صحت عامه، پيشنهاد کننده؛ حکيم الله اکبر رئیس مالی و اداری، عضو کمیتۀ تدارکات و پیشنهاد کننده پول؛ داکتر گل محمد الدین نمایندۀ ریاست صحت عامه، عضو کمیتۀ تدارکات؛ کلام خان نماینده مستوفیت، عضو کمیته تدارکات؛ سهارگل نماینده امنیت ملی، عضو کمیته تدارکات؛ لیاقت خان آمر مالی و اداری ولایتی، تایید کننده تادیات برای قراردادها؛ عبدالصبور عضو نماینده څارنوالی، عضو کمیته تدارکات؛ عبدالرووف ننگیال رئیس امور سرحدات، پیشنهاد کننده برای قراردادهای خریداری وسایل و تجهیزات برای لیسۀ قبایل؛ بریالی شینواری مستوفی خوست، صادرکننده دستور تادیه؛ مطیع الله احمدزی رئیس دفتر والی، پیشنهادکننده شش تشناب؛ اجمل مدیر خدمات ریاست صحت عامه، پيشنهاد کننده خریداری ۳۰ قلم وسایل و تجهیزات برای آشپزخانۀ این ریاست؛ سید انور شاه عضو هیئت خریداری ها؛ سمیع الله مدیر ترانسپورت، عضو هیئت خریداری؛ و همچنین دو تن به نام های نعیم و کامیاب که اعضای هیئت خریداری می باشند، در این قضیه دخیل معرفی گرديده و برای تحقیق به څارنوالی معرفی شده اند.

واکنش های افراد درگیر در قضیه:

عبدالواحد پتان معاون والی خوست، به پژواک گفت که در این ولایت، در بخش مبارزه با ویروس کرونا هیچ فساد صورت نگرفته است.

وی افزود که بیشتر خریدارى ها و خدمات انجام شده در این ولایت که برای مقابله با ویروس کرونا صورت گرفته، به پیشنهاد ریاست صحت عامه مطابق طرزالعمل با تایید کمیته تدارکات و نظارت، آنها منظورى داده اند.

وی گفت: “شخصاً من هدایات والی سابق خوست را عملی کرده بودم، برای من اختیار پولی داده بود، میم پینجاه و یک فورم می باشد، در ١٨ حمل مکتوب آن را صادر کرده است، پس مطاق آن کدام صلاحیت هايی که برای من داده شده بود، آن را مجبوراً عملی کرده ام. این اصلاحات برای من به اساس قانون، هزینه های عامه و مالی داده شده بود؛ بنابراین آمرین عطا می توانند صلاحیت های خود را کاملاً یا جزءً به معطاء انتقال دهند؛ پس بر همین اساس من در کنار والی؛ در مقابله با این بیماری مبارزه کردم.”

معاون والی افزود که بیشتر تجهیزات طبی، در دوره قرنطین از کشورهای خارجی خریداری شده است، به همین دلیل بود که برخی اقلام با قیمت های کمی بالاتر خریداری شده است.

پتان گفت: “یک جنس در ماه حمل یک نرخ می داشت، در ثور قیمت دیگر و در جوزا دیگر؛ بخاطریکه اقلم از خارج خریداری شد، پس تقاضای بازار پایین آمد و عرضه بیشتر شد و در آن زمانی که جنس ها در اینجا خریداری می شد، از یک طرف بازار شات بود و از سويی هم از اثر کرونا کسی به بازار نمی توانست برود و به نمایندگی اقلام ذیربط بسیار مشکل می رفتند.”

در همین حال، داکتر حبیب شاه انصاری رئیس صحت عامه خوست گفت از خریداريهايی که به پیشنهاد آنها از سوی کمیته تدارکات انجام شده، یکی آن هم بدون ضرورت انجام نشده است.

وی به عنوان مثال، ۵ هزار سیت لباس محافظتی را یاد کرد که در حال حاضر، یکی آن هم موجود نمی باشد و همۀ آنها استفاده شده است.

وی به پژواک گفت: “ما تا ۹۰ تن کارمند صحی داریم که تقریباً سی-سی تن در یک زمان نوکری می کردند، آن کیت ها حالی موجود نیست، تمام شان به مصرف رسیده است؛ بنابراین اقلام مصرفی بود و در کنار آن، کیت های دیکر را نیز از وزارت انتقال داده ایم.”

بریالی شینواری مستوفی خوست، در این قضیه خود را به پژواک بی گناه معرفی نموده و گفت که در بوجه اختصاص داده شده برای مبارزه با کرونا، تمام صلاحیت مربوط ولایت می باشد و آنها فقط امر صدور پول پیشنهاد شده را به دستور ولایت داده اند.

پژواک، به همکاری مالی دنمارک و برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP)، این گزارش را تهیه کرده است.

بازدیدها: 166

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر