زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

با تجزیۀ وزارت انرژی و آب، کار برخی پروژه های برق متوقف شده است

15 Mar 2021 - 15:26
15 Mar 2021 - 15:26

کابل(پژواک، ۲۵ حوت ۹۹): یافته های آژانس خبری پژواک نشان میدهد، پس از آن که وزارت انرژی و آب منحل و پروژه های مربوط آن به سه اداره داده شد، کار برخی پروژه ها متوقف شده و حدود یک میلیون دالر یک شرکت به تاخیر انداخته شده است.

وزارت انرژی و آب، بر اساس حکم رئیس جمهور، در ماه دلو سال ۱۳۹۸ به ادارۀ ملی تنظیم آب و ادارۀ ملی تنظیم خدمات انرژی تقسیم گرديد؛ اما برخی پروژه های آن، به برشنا شرکت نیز داده شد.

احمد سیر نیکزاد سخنگوی ادارۀ ملی تنظیم خدمات انرژی، به آژانس خبری پژواک گفت که با منحل شدن این وزارت، دو پروژه مربوطۀ این وزارت، به این اداره انتقال داده شده است و هر دوی آن، در روند تدارکات می باشد.

نظام الدین خپلواک سخنگوی ادارۀ ملی تنظیم امور آب گفت که پس از منحل شدن وزارت، ۴۳۴ پروژۀ دیوارهای استنادی، کانال ها و بندها به این ادارۀ منتقل شده، که ۲۶۶ آن در جريان سال گذشته تکمیل شده و بالای ۱۶۸ پروژه دیگر کار جریان دارد. وی در خصوص کارهای پروژه ها جزئیات دیگر ارایه نکرد.

شاه محمد نیکزاد مسئول بخش پروژه های برشنا شرکت گفت که ٢١ پروژه وزارت منحل شده، به این شرکت منتقل شده است.

این پروژه های در ولایات غور ننگرهار، لغمان، مزارشریف، هرات، بادغیس، پنجشیر، دایکندی، کنر، پروان، لوگر و میدان وردک تطبیق می شود.

این سند که به تاریخ ۱۳ ماه حوت، از سوی برشنا شرکت با آژانس خبری پژواک شریک شده، نشان می دهد که پروژه تولید برشنا از طریق آب در چرخ لوگر، مانوگی ولایت کنر و ولسوالی چک ولایت میدان وردک، پروژه برق آفتابی ولایت دایکندی، پروژه انتقال ۱۰ میگاوات برق آفتابی از سب ستیشن ولایت پنجشیر به سب ستیشن گلبهار، و پروژۀ ۱۰ میگاوات برق آفتابی در ولایات خوست، غور و پکتیکا، از جمله پروژه های ذکرشده است که پس از انتقال وزارت، در کارهای آن پیشرفت به عمل نيامده است.

بر اساس سند، بالای ٩ پروژه مختلف کار جریان دارد، پنج پروژه تکمیل شده و یک پروژه از اثر ناتکمیل بودن اسناد مالی و تخنیکی لغو شده است.

اما نیکزاد گفت که عدم تغییر در فیصدی پیشرفت کار پروژه ها، به معنی متوقف شدن پروژه ها نیست.

به گفتۀ موصوف، پروژه هایی که فیصدی پیشرفت کار شان تغییر نکرده است، بعضاً پروژه هایی اند که بخاطر تمدید مدت کاری با ادارۀ تدارکات و برخی دیگر مشکلات حقوقی دارند.

اما یک منبع موثق به آژآنس خبری پژواک گفت که از جمله این ۱۲ پروژه، کارهای برخی پروژه ها متوقف گردیده است.

منبع ادعا می کند که برشنا شرکت، پرداخت پول شماری از کمپنی های قراردادی را که تا یک اندازه کارهای پروژه ها را انجام داده، “بی موجب” به تعویق انداخته است.

وی افزود که برشنا شرکت، توان مدیریت پروژه های بزرگ را ندارد و پروژه های وزارت انرژی و آب، باید به این شرکت انتقال نمی شد.

همچنان امان الله غالب رئیس پیشین برشنا شرکت نیز توقف کار برخی پروژه ها را می پذیرد؛ اما می گوید که در مورد تعداد، مشکلات و حالت کنونی کار آن معلومات ندارد.

۱،۴ میلیون دالر یک کمپنی به تاخیر انداخته شده است

بیژن قادری هماهنگ کنندۀ پروژه های یک کمپنی هندی به نام سوپریم (Supreme Company Private LTD) می گوید که از جمله پروژه های منتقل شده به برشنا شرکت، یکی پروژه مانوگی کنر و دیگری پروژۀ رساندن برق به ۲۱ قریه در ولایت بادغیس می باشد، که در ماه مارچ سال ۲۰۱۸، قرارداد آن با این کمپنی امضاء شده؛ اما در حال حاضر کارهای آن متوقف گردیده است.

وی می افزايد: “کار این پروژه ها تحت نظارت و بررسی وزارت پیشین انرژی و آب به خوبی جریان داشت؛ اما با انتقال این پروژه ها به برشنا شرکت، این کمپنی با مشکلات مواجه شده است.”

وی مى گويد که این کمپنی در مدت یک سال، به برشنا شرکت ٩ انوایس پروژه های فوق را فرستاده؛ اما تاهنوز اجرا نشده است.

وی کاپی انوایس های ذکرشده را نیز به آژانس خبری پژواک تسلیم کرد که بر اساس آن، باید بیش از یک میلیون دالر امریکایی در بدل کار انجام شدۀ این دو پروژه، به شرکت داده شود.

همچنان بیژن قادری مى افزايد که برشنا شرکت، تاهنوز به این کمپنی اعتمادنامه(Letter of Credit)  نیز نداده است.

وی می گويد: “شرکت ها با داشتن این حساب (باورنامه) به سادگی می توانند در انتقال اموال از خارج و داد و ستد پول استفاده نمایند؛ اما برشنا شرکت این کار را نیز به تاخیر انداخته است.”

بر اساس مادۀ ۱۰۰ طرزالعمل تدارکات، در شرطنامه در مورد زمان پرداخت پول به طور مشخص یادآوری نشده است، اداره باید پس از پذیرفتن صورت حساب (انوایس) قراردادی در ۳۰ روز کاری، پول آن را پرداخت نماید. در این ماده آمده است که اگر اداره در وقت تعیین شده، پول را پرداخت ننماید، باید جریمۀ تعویق آن را نیز پرداخت نماید.

قادری می گوید: “شرکت سوپریم با استفاده از امکانات داخلی خود، تا بیشتر از یک سال پروژه را متوقف نکرد؛ اما زمانیکه پرداخت پول دیگر هم به تعویق انداخته شد، آنها مجور شدند که پس از ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ کار پروژه ها را متوقف نمایند.”

این در حالیست که در یک پپشنهاد تاریخ ۲۵ماه دلو سال جاری وزارت مالیه که از سوی رئیس جمهور نیز منظور گردیده، آمده است: “آنعده از انوایس هايی که پیش از فرمان تقسیم این وزارت، به وزارت انرژی و آب تسلیم شده، به تایید ادارۀ ملی تنظیم آب بخاطر طی مراحل آن، به برشنا شرکت صلاحیت داده شده است.”

بر اساس قراردادها این پروژه ها باید در مدت ۱۸ ماه یعنی تا برج فبروری سال ۲۰۲۰ تکمیل می شد؛ اما نه تنها تکمیل نشد؛ بلکه کارهای آن نیز متوقف شده است.

قادری ادعا می کند که برشنا شرکت، امور سروی و دیزاین پروژۀ بادغیس را بالای کمپنی سوپریم دو بار انجام داده است که ۱۳۹ روز وقت این کمپنی را ضایع کرد و بالایش مصارف اضافی نیز آمد.

به گفتۀ او، این درحالیست که برشنا شرکت، سروی و دیزاين اول را نیز تایید کرده بود.

اما شامحمد نیکزاد مسئول پروژه های برشنا شرکت، در مورد عدم پرداخت بیش از یک میلیون دالر امریکایی به شرکت قراردادی می گوید که این کار، بخاطرى صورت نگرفته است که پس از منحل شدن وزارت انرژی و آب، از وزارت مالیه کود بودجه انتقال نشده است.

اما فرید نوشت آمر نشرات وزارت مالیه در این مورد می گوید که کودهای بودجوی این پروژه ها، به شرکت برشنا انتقال داده شده و این پروژه در سند سال مالی ۱۴۰۰ نیز شامل می باشد.

وی می افزايد که در حال حاضر، وزارت مالیه انتظار دارد که برشنا شرکت، اسناد پلان انکشافی پروژه و دیگر اسناد را طی مراحل نماید و بعداً به شرکت قراردادی، پول فرستاده شود.

مسئول پروژه های برشنا شرکت می گوید که در خصوص سروی و دیزاين دوبارۀ پروژۀ بادغیس، معلومات ندارد و در این مورد باید دفتر مطبوعاتی این شرکت سخن بگوید.

پژواک، با امور مطبوعاتی این شرکت چندین بار تماس گرفت؛ اما آنها جواب ندادند.

بازدیدها: 111

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر