زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

بخش‌های اسفالت شدۀ سرک شهرک سر دورۀ شهر کندز قبل از تسلیمی تخریب شده است

بخش‌های اسفالت شدۀ سرک شهرک سر دورۀ شهر کندز قبل از تسلیمی تخریب شده است

author avatar
25 May 2021 - 11:19
بخش‌های اسفالت شدۀ سرک شهرک سر دورۀ شهر کندز قبل از تسلیمی تخریب شده است
author avatar
25 May 2021 - 11:19

کابل (پژواک، ۴ جوزا ١٤٠٠): يافته هاى پژواک نشان می دهد که سرک شهرک “سر دورۀ” شهر کندز که کار قیرریزی آن، به هزينۀ ١٤٨ ميليون افغانى تکميل شده است، قبل از بهره بردارى، برخی قسمت های آن دوباره تخريب گرديده است.

کار قیرریزی سرک شهرک سر دورۀ کندز که ۵.۶ کیلومتر طول دارد، ازسوی برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت احیاء و انکشاف دهات کشور، به کمک تخنیکی دو شرکت قرارداد کننده تکمیل شده است. این برنامه حدود چهار ماه میشود که به وزارت فواید عامه انتقال یافته است.

کار اسفالت و قیرریزی بخش دوم این سرک که از ساحه زیر دوره الی میدان هوایی کندز، طی ده ماه  در سه مرحله تطبیق شده است؛ دارای چراغ های سولری، گلدان ها، پياده روها و دیگر بخش ها ميباشد.

شماری از فعالان جامعه مدنی، اعضای شورای ولایتی و باشندگان این ولایت، با انتقاد از تطبیق بی کیفیت این پروژه می گویند با وجودیکه تاهنوز کار قیرریزی خط دوم جاده شهرک سر دوره کندز، به گونۀ کامل پایان نیافته؛ اما بخش‌های تازه اسفالت شدۀ آن تخریب شده است.

عنایت الله خلیق رئیس شبکه “مشارکت نهاد های جامعه مدنی” در ولایت کندز، به پژواک گفت که تخریب بخش های تازه اسفالت شدۀ این سرک نشان میدهد که در پروژه ساخت این سرک، فساد بزرگی وجود دارد؛ چون کارسرک مطابق به قرارداد و ستندرد، پیش نرفته است.

وی گفت: “نتایج نظارت و ارزیابی ما نشان می دهد که در این پروژه، فساد صورت گرفته و ما از نحوه تطبیق این پروژه نگران هستیم.”

وی افزود: “حکومت محلی کندز، مکلف است تا جزئیات این پروژه، از جمله کیفیت کار و مدت زمانِ بهره گیری از این پروژه را با مردم شریک سازد.”

به گفتۀ وی، حکومت محلی همچنان باید این پروژه را به لحاظ کیفی نظارت و با ضمانت تسلیم شود؛ در غیر آن مسئول تخریب این جاده و مقصر اصلی این خیانت و فساد، حکومت محلی خواهد بود.

خلیق، با تاکید بر اینکه این پروژه مطابق به قرارداد ساخته نشده است، افزود که مطابق قرارداد، اسفالت این سرک حداقل باید ۲۰ سال دوام کند؛ اما به دلیل دست به دست شدن این پروژه، عدم نظارت از سوی حکومت وحیف و میل پول این پروژه، بخشهای زیادی از این سرک، قبل ازبهره برداری تخریب شده است.

ازسوی دیگر، امرالدین ولی عضو شورای ولایتی کندز گفت باوجودیکه چند بار از مقامات مسئول، در رابطه به تجدید نظر از نحوۀ عملکرد تطبیق این پروژه معلومات خواسته است؛ اما آنان بی اعتنایی کرده اند.

وی افزود: “دراین پروژه فساد بزرگ مالی وجود دارد و حکومت محلی نیز باید در قسمت رفع نواقص آن، شرکت های قراردادی را وادار سازد؛ تا مشکلات تخنیکی پروژه را برطرف کنند.”

این عضو شورای ولایتی کندز گفت برعلاوۀ اینکه بخش هایی از سرک تازه اسفالت شده تخریب گردیده، در کنار آن آبریزه های سرک، به گونه ستندرد اعمار نشده و اگر دراین قسمت توجه نشود، سرازیرشدن آب به جویبارها، سرک را به گونۀ کامل تخریب خواهد کرد.

همچان جاوید امیری باشنده شهرک سردوره کندز، به پژواک گفت سرک تازه اسفالت شده که تاهنوز دوماه از آن نمیگذرد، از ساحه میدان هوایی الی چوک جنرال رازق، تخریب شده است.

موصوف افزود: “شما اگر مقابل کمیسیون حقوق بشر، مقابل مواد مخدر و ترافیک ببینید، در سرک چقوری های خرد وکلان وجود دارد، این همه نشان دهندۀ یک خیانت آشکار است.”

وی گفت که شرکت قراردادی باید پروژه را مطابق قرارداد و با استندرد تطبیق کند، موزائیک هایی که در مقابل مکتب غازی خان فرش گردیده، وقتی پای بالای آن گذاشته شود، می شکنند و یاهم توسط پای بیجا میشوند.”

غلام نبی یک باشنده شهرک دوره کندز گفت: “سرک اگر دوباره ترمیم نشود، ممکن تا یکسال کاملاً تخریب شود.”

وی گفت: “از گلدان ها هیچ درکی نیست، سولرها تنها از زیر دوره الی چوک جنرال رازق، نصب شده و در متباقی ساحه، چراغ های سولری وجود ندارد.”

اما  کاپی های اسناد این پروژه که در برگیرندۀ نقشه، احجام کاری، تضمین اجرای کار، قرار داد، فورمه منظوری کمیسیون تدارکات ملی، مکتوب آغاز کار و کاپی جواز های شرکت های قراردادی سنگر نیازی و پیکاسو در اختیار پژواک قرار گرفته است، نشان میدهد که این پروژه؛ شامل نصب ٧٠ پایه چراغ های سولری LED، سنگ فرش ها، خط اندازی مسیر و میزان ارتفاع، جابجایی میله های مسافتی، نصب تابلوهای منقطع، نصب گلدان ها و تقسیم کننده خط سیر بشمول تمام امورات ضمیموی مطابق نقشه، رنگمالی خطوط روی سرک، علایم اخطاریه، علایم نظم دهی، علایم معلوماتی و اعمار پیاده روها مطابق به نقشه میباشد که بيشتر اين کارها، تا حال صورت نگرفته است.

اما شهروندان کندز می گویند که تنها ۴۵ پایه چراغ های سولری و حدود یکصد متر جوار سرک موزائیک کاری شده؛ اما از متباقی مواردی که در نقشه و دیزاین این پروژه تذکر داده شده است، هیچ خبری نیست.

به قول شهروندان، نهادهای جامعه مدنی، اعضای شورای ولایتی و بزرگان، باید در زمینه تطبیق باکیفیت این پروژه پافشاری کنند و نگذارند تا پروژه به همین نواقصات آن، تحویل حکومت محلی شود.

ریاست احیاء و انکشاف دهات کندز، هرچند نخواست کاپی قرارداد را در اختیار پژواک قرار دهد؛ اما گفت که دو شرکت ساختمانی در تطبیق این پروژه سهیم اند و برخی ساحات اين پروژه؛ قسماً نواقص دارد، که شرکت های ساختمانی تعهد کرده اند که در رفع آن اقدام میکنند.

انجنیر دوست محمد ریحان رئیس احیاء وانکشاف دهات ولایت کندز، به پژواک گفت که کار این پروژه مطابق به قرارداد، بتاریخ دهم حوت سال ۱۳۹۸ آغاز و در طی ۳۱۶ روز کاری، به تاریخ ۲۰ ماه جدی ۱۳۹۹ تکمیل شده است.

او افزود که طول این سرک، پنج عشاریه شش کیلومتر و عرض آن، بر اساس موجودیت ساحه متفاوت بوده که شامل جویچه ها، پل و پلچک ها، سيستم سولرى، نصب گلدان ها و پیاده روهای جوار سرک از جمله موارد مهم و اساسی است که از ساحۀ بازار زیر دوره الی میدان هوایی کندز را دربر می گیرد.

وی گفت: “این پروژه از جمله پروژه های تشویقی رئیس جمهور است که هزینۀ آن، از سوی وزارت مالیه تمویل شده و کار آن از طریق برنامه ملی راه سازی روستایی توسط دو شرکت به پیش برده میشود.”

وی افزود هیئتی که به هدف نظارت از ین سرک  توظیف شده بودند، دریافته اند که بعضی از قسمت های سرک از ساحه میدان هوایی الی چوک جنرال عبدالرازق تخریب شده و آنان این مسئله را بامرکز شریک کرده اند.

موصوف علاوه کرد: “ما از ساحه زیر دوره الی چوک جنرال رازق، چندین سمپل گرفتیم به لابراتوار مرکزی وزارت روان کردیم، این موضوع زیر بررسی بوده و قرار است یک تیم از مرکز بیاید تا قسمت های تخریب شده را دوباره ترمیم کند.”

وی گفت که شرکت های قراردادی، برای مدت یکسال تضمین داده اند در صورتی که سرک تخریب شود، اقدام به ترمیم  دوبارۀ آن کرده وحتی ۱۰ فیصد پول  ساخت این سرک نیز تا یکسال بعد در اختیار شرکت ها قرار داده نمی شود.

موصوف این پروژه را براى مردم کندز، یک پروژه حیاتی خواند و گفت که در این برنامه، روزانه برای ۳۰۰ نفر زمین، کار نیز مساعد شده است.

در عین حال، عصمت الله مرادی سخنگوی والی کندز گفت که حکومت محلی، در زمینۀ تطبیق باکیفیت پروژه های انکشافی متعهد است و تازمانیکه شرکت های ساختمانی، نواقص و کمبودی های این پروژه را برطرف نکند، این پروژه را تسلیم نخواهند شد.

از سوى ديگر، مسئولان شرکت هاى ساختمانى سرک ياد شده، در اين مورد از اظهار نظر خوددارى کردند.

این در حالیست که به گفته مسئولان شاروالی کندز،  این شهر گنجایش سه صد هزار تن جمعیت را دارا بوده و بر اساس نیازمندی، سرک های مواصلاتی آن نیز کم عرض بود؛ اما درحال حاضر که بیش از یک میلیون نفر جمعیت را در خود دارد، ازدیاد نفوس  و کم عرض بودن سرک ها سبب شده که همه روزه تمامی جاده های مزدحم شهر کندز، برای ساعت ها به روی رفت و برگشت شهروندان مسدود گردد.

بازدیدها: 136

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر